3. ALPE_ADRIA konferencija KLA

23. 04.2008

7. Alpe-Adria konferencija o alkoholizmu

3. hrvatska konferencija o alkoholizmu i drugim ovisnostima

21.-22. 04. 2008

10. Alpe-Adria konferencija o alkoholizmu, Ptuj, 26.-28. svibnja 2011.
5. Alpe-Jadran konferencija KLA 27. 5. 2012

4. hrvatska konferencija o alkoholizmu i drugim ovisnostima

11. Alpe-Jadran konferencija o alkoholizmu

Opatija. 28.-29. 5. 2012.

2. hrvatski interdisciplinarni simpozij o kockanju s međunarodnim sudjelovanjem

Opatija, 30. 5. 2012.

 
 
 
 

 

 

početna PROPADANJE ALKOHOLIČARA

 

početna OPORAVAK ALKOHOLIČARA

Kongresi i konferencije

 

Početna HSKLA

 

početna ZBORNIK

početna ALKOHOLOŠKI GLASNIK

poćetna UHVAĆENA DUGA

 

 

 

 

 

Ponedjeljak 21. travanj 2008.
Svečano otvorenje Pozdravna riječ
   
Plenarna sekcija Predsjedatelji: V. Thaller, F. Poldrugo, S. Marušić, Tajnik: V. Gašpar 
S. Marušić, V. Thaller  Alkoholom uzrokovani poremećaji – jedan od najvećih javnozdravstvenih problema danas, a sutra?!
S. Sakoman  Organizacija, politika i koncept suvremenog pristupa tretmanu ovisnika o drogama u Republici Hrvatskoj 
F. Poldrugo  The history of the Alpe-Adria conference on Alcoholism 
Z. Cebašek Travnik  Odnos društva prema alkoholičaru 
A. Kastelic, T. Kostnapfel Rihtar  Best Practice in Managing Substance Abuse
D. Buljan, V. Golik Gruber, Z. Zoričić, D. Karlović, V. Gašpar  Ovisnost o nikotinu:  povezanost biologije i ponašanja
   
Simpozij “Eli Lilly –(Suisse) S.A.”
Tema: «Bolesti ovisnsoti i psihijatrijski poremećaji koji se često javljaju u komorbiditetu – liječenje i prevencija»
  Moderator: V. Thaller
D. Buljan  Bipolarni afektivni poremećaj i alkoholizam 
Lj. Hotujac  Kanabis i shizofrenija 
V. Jukić  Uloga psihijatra u prevenciji bolesti ovisnosti 
   
Sekcija I. Predsjedatelji: R. Gregurek, A. Matošić, Y. Razvodovsky
  Tajnik: D. Crnković 
R. Gregurek  Psihodinamski pristup bolesti ovisnosti
D. Bundalo Vrbanc, B. Galoić Cigit, V. Matulić Karadole  Razlike i sličnosti izmedu ovisnika o alkoholu i ovisnika o drogama
N. Moroni, P. Bertulli  The Program of Multidimensional Treatment of he Villa Silvia Private Clinic: Theory Aspects and Innovative Proposals
V. Jovanović-Čupić  Treatment Of Alcoholism In The Institute On Addiction, Belgrade
S. Maroević  Video prikaz grupnog rada pacijenata Dnevne bolnice Centra za alkoholizam i druge ovisnosti baziran na elementima psihodrame
Y. E. Razvodovsky   Treatment of Alcoholism in Belarus:  Current Status
M. Rus Makovec, Z. Čebašek Travnik   Raising optimism about alcohol addiction treatment outcomes:  evaluation of clinical practice as »concurrent treatment monitoring»
M. Maksimović, B. Stanojević  Terapijska iskustva u radu sa alkoholičarskim porodicama – analiza starog i novog ponašanja kod pacijenata i suradnika 
   
Sekcija II Predsjedatelji: M. Kuzman, A. Orešković, D. Breitenfeld
  Tajnik: D. Crnković
M. Kuzman, I. Pavić Šimetin, I. Pejnović Franelić  Značajke pijenja adolescenata u Hrvatskoj 
A. Orešković, A. Navijalić, Ž. Jančić   Prikaz provođenja programa primarne prevencije ovisnosti
D. Uvodić Đurić, R. Kutnjak Kis, N. Slugan, Z. Zvornik Legen, A. Zadravec Baranasić, T. Lilić Mladi i sredstva ovisnosti - stavovi, navike i korištenje sredstava ovisnosti kod djece i mladih međimurske županije
D. Breitenfeld, N. Jagetić, M. Jelavić, S. Sarnavka   Alkohološka preventiva u maloljetnika i mladih punoljetnika
S. Katalinić  Prevencijom alkoholizma štitimo djecu od nasilja 
I. Salopek, I. Šeketa, D. Wölfl   Učestalost i štetnost pijenja alkohola među studentima medicine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 
D. Breitenfeld, M. Kuzman, Z. Zoričić  Preventivni alkohološki prioriteti 
   
Sekcija III Predsjedatelji: S. Sakoman, A. Ivančić, M. Orban
  Tajnik: M. Martinac
S. Sakoman  Novi pristup u provođenju brzog transfera na buprenorfin ovisnika koji nisu funkcionirali niti na ekstremno visokim dozama metadona
A. Ivančić  Liječenje opijatne ovisnosti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
B. Galoić Cigit, D. Bundalo   Važnost i uloga „Specijaliziranog bolničkog programa liječenja ovisnika“ u okvirima sveobuhvatne skrbi za ovisnike
M. Orban, D. Kužina, D. Romac, Z. Ćavar, A. Leskur, M. Cahunek–Žunec   Mjesto i uloga centara/službi za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti unutar državnog sustava za sprečavanje zlouporabe droga
M. Cahunek –Žunec, M. Orban, D. Romac, D. Katalinić, Z. Ćavar, D. Kužina   Osnovne karakteristike žena-ovisnica o psihoaktivnim drogama liječenih u republici Hrvatskoj
M. Martinac, S. Skočibušic, M. Latinčić, A.M. Krtalić, I. Jurić, D. Babić, D. Karlović  Kvaliteta života ovisnika o heroinu liječenih u metadonskom programu i ovisnika liječenih u programu terapijske zajednice
Z. Zoričić, V. Gašpar, D. Crnković, R. Ljubičić  Imperativi i potrebni subjekti tretmana igrama na srecu uzrokovanih problema i poremecaja
   
 Sekcija IV Predsjedatelji: A. Cegledi, Z. Bratuša, A. Štimac
  Tajnik: A. Gurović
T. Bučaj   Zdravstveni odgoj u prevenciji alkoholizma i drugih ovisnosti
A. Cegledi, A. Gurović, M. Pavlović  Medicinska sestra u programu terapijske zajednice liječenja alkoholizma
Z. Bratuša  Ovisnost o alkoholu, komorbiditet i socijalni poremećaji ponašanja 
Lj. De Lai  Zdravstvena njega ovisnika o drogama u detoksifikacijskom programu 
B. Vrabec, M. Vuković  Uloga patronažne sestre u prevenciji alkoholizma i drugih ovisnosti 
S. Frkin, K. Radat  Utjecaj prakticiranja vjere na rizična ponašanja mladih krizmanika 
A. Štimac  Rana intervencija kod alkoholizma roditelja - prevencija ovisnosti kod djece 
   
Simpozij "Schering"
Tema: «Buprenorfin u lijecenju opijatske ovisnosti»
  Moderator: S. Sakoman 
Sudjeluju: S. Sakoman, A. Ivancic, M. Orban
   
Simpozij “Belupo”
Tema: «Alkoholizam i psihotični poremećaj – prednosti liječenja novim psihoticima»
  Moderatori: V. Folnegovic-Šmalc, 
G. Dodig V. Folnegović-Šmalc  Paranoidna psihoza – alkoholna ljubomora 
G. Dodig  Alkoholna halucinoza 
   
Simpozij “Alkaloid”
Tema: «Lamotrigin u liječenju alkoholne epilepsije i bipolarnog afektivnog poremećaja u komorbiditetu s alkoholizmom»»
  Moderatori: D. Buljan, M. Jakovljević 
M. Jakovljević  Lamotrigin u liječenju bipolarnog afektivnog poremecaja u komorbiditetu s alkoholizmom 
D. Buljan  Lamotrigin u liječenju alkoholne epilepsije 
 
Utorak, 22. travanj 2008. 
 
Sekcija V Predsjedatelji: M. Grubišić-Ilić, G. Mokrović, D. Karlović
  Tajnik; R. Ljubičić
G. Mokrović, A. Matošić, M. Balija, S. Marušić, L. Čičin-Šain   Alkohol i cigarete:  loša kombinacija za aktivnosti MAO 
D. Kozarić-Kovačić, A. Vidović, I. Božičević, M. Blažev, I. Marinić, M. Grubišić-Ilić  Uobičajeni laboratorijski pokazatelji ukazuju na veću stvarnu učestalost poremećaja uzrokovanih alkoholom u osoba s posttraumatskim stresnim poremećajem
M. Grubišić-Ilić, I. Marinić, I. Božičević, M. Blažev, A. Vidović, D. Kozarić-Kovačić  Učestalost primjene benzodijazepina u terapiji posttraumatskog stresnog poremećaja
L. Ramić, M. Novković, N. Mehić-Basara   PTSP kao riziko faktor u održavanju apstinencije od alkohola
D. Karlović, R. Ljubičić, T. Baričević, D. Buljan   Neurobiološki aspekti ovisnosti o nikotinu
D. Petrić, T. Lesica, L. Martinovich – Babich, M. Juretić, T. Francišković, Đ. Ljubičić  Učestalost ovisnosti o alkoholu i depresije u bolesnika sa zloćudnim tumorom glave i vrata
A. Šakušić, V. Thaller, Z. Zoričić, E. Avdibegović, S. Pavlović  Povezanost PTSP-a sa zloupotrebom i ovisnosti o alkoholu kod veterana rata u tuzlanskom kantonu
   
Sekcija VI Predsjedatelji: T. Žarković-Palijan, M. Bojić, V. Dragač-Paić
  Tajni:  A. Kovak-Mufić
T. Žarković Palijan, D. Kovačević, M. Kovač  Sociopatološke osobine alkoholičara počinitelja i nepočinitelja kaznenih djela
S. Pantović  Characteristics of Patients With Court Order to Treat Alcoholism
M. Bojić, S. Jelić  Analiza suradnje pacijenata kojima je izrečena sudska (zaštitna ili sigurnosna) mjera obveznog liječenja ovisnosti o alkoholu i drogama
A. Kulenović Somun, P. Jelavić, A. Bagarić  Ima li promjena u provođenju zaštitne mjere liječenja alkoholne ovisnosti prema zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji
V. Dragač-Paić, E. Žampera  Povećanje broja hospitalizacija radi izricanja mjera obvezatnog liječenja alkoholizma
Z. Medved, V. Mraković, S. Janković  Provođenje zaštitne mjere liječenja alkoholne ovisnosti na Odjelu za bolesti ovisnosti Opće bolnice Varaždin od 2005. do 2007. godine
Ž. Radošević, Z. Zoričić  Nasilničko ponašanje u obitelji s obzirom na alkoholizam počinitelja 
Lj. Dimitrijević, M. Oršić  Program rada s ovisnicima o alkoholu u zatvoru u Zagrebu 
   
SIMPOZIJ “Pliva”
Tema: «Specificnost depresije u alkoholicara i suvremene mogucnosti lijecenja» 
  Moderatori: G. Dodig, D. Buljan, Đ.Ljubičić 
G. Dodig  Specifičnost depresije u alkoholičara i psihoterapijski pristup 
D. Buljan  Psihofarmakoterapija depresije u komorbiditetu s alkoholizmom 
   
Sekcija VII Predsjedatelji: K. Katinić, S. Marušić, N. Blažić-Čop
  Tajnik: T. Jagodić 
S. Marušić, A. Matošić, D. Karlović, V. Gašpar   Sveza biokemijskih parametara i količinskog pijenja kod TIP 1 i TIP 2 alkoholizma 
A. Matošić, S. Marušić, A. Kovak-Mufić, B. Vidrih, M. Martinac   Motivacija te sindrom sagorijevanja u radu s ovisnicima o alkoholu 
D. Crnković, D. Karlović, Z. Zoričić  Korelacija stanja svijesti i koncentracije alkohola u krvi u ovisnika i neovisnika o alkoholu 
A. Matošić, D. Karlović, S. Marušić, N. Vrkić, A. Kovak- Mufić  Promjene serumskih koncentracija lipida i lipoproteina te elemenata u tragu u ovisnika o alkoholu tijekom trotjedne apstinencije 
E. Selimović  Kompulzivna ovisnost kao posljedica alkoholičarskih obitelji 
E. Selimović  Kompulzivna ovisnost kod djece iz alkoholičarskih obitelji 
N. Čop-Blažić, V. Đordević  Pušenje nije samo navika 
   
Sekcija VIII Predsjedatelji: Z. Zoričić, M. Turk-Kuči, Z. E. Sertić
  Tajnik: I. Petrović Balog 
Z. Zoričić, V. Gašpar, Z. Bratuša, R. Ljubičić  Klubovi samopomoći i uzajamne pomoći – temelj rehabilitacije ovisnika o alkoholu i igrama na sreću 
M. P. Morton   Iskustva programa Guest House
M. Kraljević, I. Markanović  Domus Patris – hrvatski (europski) model liječenja klerika s problemom ovisnosti
I. Pražetina   Evaluacija u klubu liječenih alkoholičara kao sastavni dio liječenja
M. Turk Kuči, V. Kajzer, K. Vujanović Juras   Teritorijalni alkohološki centar i klubovi liječenih alkoholičara
S. Jelić, K. Nenadić-Šviglin, N. Huseđinović  Stavovi alkoholičara u zagrebačkim i krapinskim klubovima liječenih alkoholičara prema uključivanju u prevenciju
Z. E. Sertić, I. Petrović Balog  NLP elementi u liječenju ovisnika o alkoholu
   
Sekcija IX Predsjedatelji: R. Tatalović, B. Galoić-Cigit, D. Wölfl
  Tajnik: V. Gašpar 
R. Tatalović, Lj. Vukota   Program tretmana zatvorenika s alkoholom uzrokovanim poremećajima-supervizija, evaluacija i perspektive 
V. Aličić, M. Dučić  Liječenje alkoholizma – kontinuum ili tek sporadična intervencija 
Lj. Vukota, M. Zilić  Tretman zatvorenica s alkoholom uzrokovanim poremećajima-značajke, program, supervizija 
N. Bilanović Ćoso, M. Krstić Arbanas, S. Martinović-Mitrović, R. Suke, D. Škarpa Gudelj  Iskustva u radu s AUDIT upitnikom u ordinacijama obiteljske medicine 
D. Wölfl, N. Bilanović Ćoso, M. Krstić Arbanas  Uvodenje alkoholoških programa u ordinaciju obiteljske medicine 
B. Galoić Cigit   Upotreba metafora u liječenju ovisnika 
N. Sorko, M. Levačić  „Žarek upanja“ – prezentacija načina i metode rada s ovisnicima i njihovim značajnim bližnjim osobama 
D. Boben-Bardutzky  Razlicite ovisnosti – izazov suvremenice 
   
Sekcija X Predsjedatelji: Đ. Ljubičić, T. Lesica, I. Mladenović,
  Tajnik: R. Ljubičić 
T. Lesica, T. Ružić, R. Knez, L. Babich-Martinovich   Psihijatrijski i somatski komorbiditet ovisnika od alkohola bolnički liječenih tijekom 2007. godine na odsjeku za bolesti ovisnosti klinike za psihijatriju KBC Rijeka 
I. Mladenović, I. Dimitrijević  Moralno rasudjivanje osobe i stav prema alkoholu u porodici - modaliteti povezanosti 
M. Jovanović, D. Ravanić, S. Đukić Dejanović, V. Janjić, A. Obradović  Komparacija navika u pijenju alkoholičara srpske i romske nacionalnosti 
Y. Razvodovsky   Alcohol as a Crucial Factor in the Belorussian Mortality Crisis 
I. Šain, D. Breški, T. Peharda, D. Smoljanić  Bolničko liječenje ovisnika o opijatima u djelatnosti za psihijatriju OB Pula 
J. Turk, T. Lesica, Đ. Ljubičić, R. Knez, E. Pavlović  Komparativni prikaz zlouporabe psihoaktivnih droga na riječkom podrucju u vremenskom razdoblju od 1995. do 2006. godine 
R. Knez, J. Turk, K. Jureško, T. Lesica, Đ. Ljubičić  Zastupljenost pojedinih vrsta droge kao glavnog sredstva ovisnosti među ovisnicima registriranim u centru za prevenciju i liječenje ovisnosti Rijeka 
 
Ceremonija Zatvaranja Predsjedatelji: V. Thaller, F. Poldrugo, S. Marušić 
 

 

 

 

 

 

 

After seeing Santiago Choppers’ custom Moto Guzzi V1100 a few months back,NIKE ROSHE TWO FLYKNIT we’NIKE AIR JORDAN SKY HIGH OGve been fiending for an equally impressive bike.Adidas Yeezy Boost 750 Today,MBT TARIKI MEN we’NIKE ZOOM WINFLO 3re in luck, with an excellent Moto Guzzi V75 by Venier Customs. Remade in Italy by Stefano Venier and his team, the 1989 V75 features a load of upgrades including a new tank, seat, rear fender and side panel. The Mistral exhaust system adds a powerful touch without compromising the silhouette of the bike’MBT KITABU GTX SHOESs iconic form. Source: HiConsumption .MBT KIFUNDO MENJamieson’s has been a family owned business for five generations and specializes in producing and spinning wool from the sheep on Scotland’s remote Shetland Islands. A special collaboration between Penfield and Jamiesons’s,NIKE AIR FOAMPOSITE ONE the two brands have worked on the Gillman Jacket and the Gillman Vest, both incorporating Jamieson’s Shetland wool in an exclusive limited edition. Both the yoke and hand-warmer pockets are constructed in Fair Isle patterned wool, contrasting the tough 60/40 Cotton Nylon outer. Additional insulation is provided by the premium 80/20 down while hardwearing copper snaps keep the front sealed against the elements.ADIDAS YEEZY 350 BOOST V2 Leather trimmed piped cuffs give a tough finish and protect from wear and tear. The jacket and vest are available for men and women now in the Penfield USA online store.NIKE AIR HUARACHE CHAUSSURES