Stručni seminar za pravosuđe - prvi ciklus

IV. modul: Završni stručni seminar s evluacijom

POČETNA HSKLA

 

 

 

 

PREGLED ODRŽANIH CIKLUSA STRUČNIH SRMINARA

I. ciklus                  
Modul 1.►►►► Modul 2.►►►► Modul 3.►►►►

Modul 4. ►►►►

Edukacija za stručne djelatnike

Stručni seminari

4

Završni stručni seminar s evluacijom

Napredni stručni seminar

7.11.2018.--9.11.2018.

Hrvatski savez klubova liječenih alkoholičara

KBC „Sestre milosrdnice“ – Referentni centar Ministarstva zdravstva za alkoholizam

Hrvatski liječnički zbor

Hrvatski liječnički zbor

Hrvatsko društvo za alkoholizam i druge ovisnosti

ZAVRŠNA EDUKACIJA :

„SVEOBUHVATNI MODELl TRETMANA ALKOHOLOM UZROKOVANIH POREMEĆAJA“

07.studeni – 09.studeni 2018.

U IV Modulu „Sveobuhvatni model tretmana alkoholom uzrokovanih poremaćaja“održana je završna edukacija i evaluacija učesnika, djelatnika Ministarstva pravosuđa RH.

   

16  sudionika je steklo nova znanja i vještine  važne za djelatnike Ministarstva pravosuđa u prevenciji, liječenju i skrbi o osobama s problemom alkoholizma..

Stečeno znanje i usvajanje tuđih iskustava  unaprijedilo je ranu identifikaciju osoba s problemom alkoholizma, njihovo motiviranje i pomoć u upućivanju na liječenje i apstinenciju.

Nakon odslušana sva 4 Modula provedena je i kvantitativna evaluacija , u kojoj su korisnici edukacije naglasili stečenu motivaciju za rad s klijentima, važnost klubova i obiteljske podrške u uspješnosti liječenja i apstinencije, komunikaciju s klijentima.Posebno je važna obrada evaluacija, gdje u najvećem broju naznačena pojačana motivacija za rad s ovisnicima

.Pojedini učesnici su fakultativno sudjelovali u popodnevnim satima na radu KLA. Isto tako su se uključili u nefomalne razgovore sa predavačima i ostalim djelatnicima u radu trepijske zajednice. Kroz sve vidove edukacije ostvaren je cilj edukacije sva 4 Modula , a to je da stečeno znanje mogu koristiti u svom poslu gdje nailaze na problem alkoholizma pojedinca i obitelji.

Zadnji dan su polaznici edukacije dobili svečane potvrdnice kao priznanje za uspješno učestvovanje na edukaciji “ „ Uspješna edukacija za uspješnu rehabilitaciju  – program edukacije stručnjaka u suzbijanju alkoholizma“.

Dušica Cesarec, tajnica HSKLA

Fotografije: Juraj Cesarec

Modul 1.►►►► Modul 2.►►►► Modul 3.►►►►

Modul 4. ►►►►