O nama

Ovisnost o alkoholu

Godišnje skupštine

Upravni odbor

Aktivnosti

Edukacije

Osnivanje KLA

Izdavaštvo

Alkohološki glasnik

prof. dr. HUDOLIN

Zaslužni alkoholozi

Adresar KLA

Linkovi

Dodir duše

50 godina KLA

WACAT

Svjetski savez KLA

Spomen na prijatelje

Početna

2000

Osnivačka skupština ►►

STATUT HSKLA ►►

GODIŠNJE SKUPŠTINE

Prema Statutu HSKLA, a u skladu sa Zakonom o udrugama unutarnji ustroj naše udruge su TIJELA SAVEZA i to :

- Skupština

- Upravni odbor

- Predsjednik Saveza

- Nadzorni odbor

- Stegovna komisija

- Tajnik

Prema članu 13. Statuta HSKLA Skupština je najviše tijelo upravljanja, a čine je po jedan izabrani predstavnik pravnih osoba članica udruga - klubova liječenih alkoholkičara.

Prva Skupština udruge je Osnivačka, a ujedno i prva Izborna. Predsjednik može sazvati i Izvanrednu Skupštinu na kojoj se razmatraju samo pitanja zbog kojih je sazvana.

Redovna Skupština Saveza održava se jednom godišnje i na njoj se podnose izvještaj o radu , financijski izvještaj te plan rada za naredno razdoblje.

Izborna Skupština Saveza održava se svake četiri godine. Skupština može ( prema članu 16. Statuta) pravovaljano odlučivati, ako je nazočno najmanje polovina članova (predstavnika) članica Saveza.

SKUPŠTINA SAVEZA

- Donosi statut i njegove izmjene i dopune

- Donosi opće akte potrebne za djelovanje Saveza

- Bira i razrješava predsjednika i dopredsjednika Saveza, članove Upravnog i Nadzornog odbora

- Razmatra izvješće predsjednika o radu Saveza

- Donosi programske orjentacije Saveza i program rada

- Odlučuje o sudjelovanju Saveza u radu u domaćeim i inozemnim organizacijama

- Razmatra stručna načela rada i aktivnosti uključujući seminare, simpozije, kongrese i druge stručne skupove

-Potvrđuje odluke koje je donio Upravni odbor, a za koje je potrebna suglasnost Skupštine

- Odlučuje o udruživanju s drugim organizacijama, učlanjivanju u sruge organizacije ili istupanju iz njih

- Rješava o žalbama članica Saveza u drugom stupnju

- Odlučuje o prestanku djelovanja Saveza

- Imenuje ovlaštene osobe za zastupanje Saveza i

- Odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad saveza utvrđenim Statutom koja nisu stavljena u nadležnost drugog tijela

UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor ima 19 članova. Predsjednik i dopredsjednik su po svom položaju predsjednik i dopredsjednik Upravnog odbora, a 17 članova Upravnog odbora bira skupština. Mandat predsjednika Saveza i članova Upravno odbora traje 4 godine, s mogužnošću ponovnog izbora.

- Utvrđuje prijedlog Statuta i njegovih izmjena i dopuna

- Imenuje tajnika

- Donosi financijski plan i završni račun

- Podnosi Skupštini izvještaj o radu

- Odlučuje o visini članarine

- Odlučuje o isključenju i brisanju članice Saveza

- Brine se o informiranju članstva i javnosti

- Donosi odluke o izdavanju stručnih časopisa i glasila Saveza

- Odlučuje o korištenju imovine saveza

- Donosi odluku o potrebi upućivanja predstavnika Saveza na međunarodne skupove, kao i odluku o odobravanju troškova putovanja i boravku predstavnika.

- Osniva odbore, komisije i druga tijela koja pomažu ostvarivanju ciljeva Saveza

- Bira počasne članove i predlaže dodjeljivanje nagrada za postignute rezultate u radu

PREDSJEDNIK SAVEZA

- Zastupa i predstavlja Savez

- Saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora, te predlaže dnevni red

- Odgovara za zakonitost rada Saveza

- Brine se o informiranju članstva i odtvarivanju javnosti rada

- Provodi odluke Skupštine i Upranog odbora

- Dopredsjednik zastupa Savez

- Bira ga Skupština na vrijeme od 4 godine s mogućnošću ponovnog izbora

REPORTAŽA ►►

2001 Redovna skupština
2002 Redovna skupština
2003 Redovna skupština
2004 I. Izborna skupština ►►
2005 Redovna skupština
2006 IV. Redovna skupština ►►
2007 V. Redovna skupština ►►
2008 Izborna skupština ►►
2009 Redovna skupština
2010 Redovna skupština
2011 Redovna skupština
2012

Izborna skupština ►►

REPORTAŽA ►►

2013 Redovna skupština
2014 Redovna skupština
2015 I. Izvanredna skupština ►►
2016 Izborna skupština ►►
2017 VII. Redovna skupština ►►
2018 VIII Redovna skupština ►►
2019 Redovna skupština