Redovna skup?tina

GODI?NJE SKUP?TINE

Prema Statutu HSKLA, a u skladu sa Zakonom o udrugama unutarnji ustroj na?e udruge su TIJELA SAVEZA i to :

- Skup?tina
- Upravni odbor
- Predsjwednik Saveza
- Nadzorni odbor
- Tajnik

Prema ?lanu 13. Statuta HSKLA Skup?tina je najvi?e tijelo upravljanja, a ?ine je po jedan izabrani predstavnik pravnih osoba ?lanica udruga - klubova lije?enih alkoholki?ara.

Prva Skup?tina udruge je Osniva?ka, a ujedno i prva Izborna. Predsjednik mo?e sazvati i Izvanrednu Skup?tinu na kojoj se razmatraju samo pitanja zbog kojih je sazvana.

Redovna Skup?tina Saveza odr?ava se jednom godi?nje i na njoj se podnose izvje?taj o radu , financijski izvje?taj te plan rada za naredno razdoblje.

Izborna Skup?tina Saveza odr?ava se svake ?etiri godine. Skup?tina mo?e ( prema ?lanu 16. Statuta) pravovaljano odlu?ivati, ako je nazo?no najmanje polovina ?lanova (predstavnika) ?lanica Saveza.

SKUP?TINA SAVEZA

- Donosi statut i njegove izmjene i dopune
- Donosi op?e akte potrebne za djelovanje Saveza
- Bira i razrje?ava predsjednika i dopredsjednika Saveza, ?lanove Upravnog i Nadzornog odbora
- Razmatra izvje??e predsjednika o radu Saveza
- Donosi programske orjentacije Saveza i program rada
- Odlu?uje o sudjelovanju Saveza u radu u doma?eim i inozemnim organizacijama
- Razmatra stru?na na?ela rada i aktivnosti uklju?uju?i seminare, simpozije, kongrese i druge stru?ne skupove
-Potvr?uje odluke koje je donio Upravni odbor, a za koje je potrebna suglasnost Skup?tine
- Odlu?uje o udru?ivanju s drugim organizacijama, u?lanjivanju u sruge organizacije ili istupanju iz njih
- Rje?ava o ?albama ?lanica Saveza u drugom stupnju
- Odlu?uje o prestanku djelovanja Saveza
- Imenuje ovla?tene osobe za zastupanje Saveza i
- Odlu?uje o drugim pitanjima od zna?aja za rad saveza utvr?enim Statutom koja nisu stavljena u nadle?nost drugog tijela


UPRAVNI ODBOR :

Upravni odbor ima 19 ?lanova. Predsjednik i dopredsjednik su po svom polo?aju predsjednik i dopredsjednik Upravnog odbora, a 17 ?lanova Upravnog odbora bira skup?tina. Mandat predsjednika Saveza i ?lanova Upravno odbora traje 4 godine, s mogu?no??u ponovnog izbora.


- Utvr?uje prijedlog Statuta i njegovih izmjena i dopuna
- Imenuje tajnika
- Donosi financijski plan i zavr?ni ra?un
- Podnosi Skup?tini izvje?taj o radu
- Odlu?uje o visini ?lanarine
- Odlu?uje o isklju?enju i brisanju ?lanice Saveza
- Brine se o informiranju ?lanstva i javnosti
- Donosi odluke o izdavanju stru?nih ?asopisa i glasila Saveza
- Odlu?uje o kori?tenju imovine saveza
- Donosi odluku o potrebi upu?ivanja predstavnika Saveza na me?unarodne skupove, kao i odluku o odobravanju tro?kova putovanja i boravku predstavnika.
- Osniva odbore, komisije i druga tijela koja poma?u ostvarivanju ciljeva Saveza
- Bira po?asne ?lanove i predla?e dodjeljivanje nagrada za postignute rezultate u radu


PREDSJEDNIK SAVEZA

- Zastupa i predstavlja Savez
- Saziva i predsjedava sjednicama Skup?tine i Upravnog odbora, te predla?e dnevni red
- Odgovara za zakonitost rada Saveza
- Brine se o informiranju ?lanstva i odtvarivanju javnosti rada
- Provodi odluke Skup?tine i Upranog odbora
- Dopredsjednik zastupa Savez
- Bira ga Skup?tina na vrijeme od 4 godine s mogu?no??u ponovnog izbora

TAJNIK :

- Zastupa Savez
- Organizira rad na izvr?avanju Odluka i zadataka Saveza
- Priprema nacrte planova i organizira njihovo izvr?enje
- Brine se o zakonitosti rada Saveza, te obavlja i druge poslove koji su u njgovoj nadle?nosti prema Satutu i drugim aktima Saveza


NADZORNI ODBOR :

- Ima 3 ?lana koje bira Skup?tina na vrijeme od 4 godine s mogu?no??u ponovnog izbora
- Nadzire primjenu odredaba Statuta i drugih op?ih akata
- Nadzire materijalno-financijsko poslovanje i kori?tenje imovine Saveza
- Nadzire ostvarivanje odluka, zaklju?aka te
- Obavlja i druge poslova koje mu povjeri skup?tina


OPOZIV :

Prema ?lanku 23. Statuta Skup?tina Saveza mo?e opozvati i razrije?iti Upravni obor i predsjednika saveza prije isteka vremena na koje su izabrani , ako prekora?e svoja ovla?tenja ili ne izvr?avaju savjesno povjere obveze te ako ne postupaju sukladno Statutu i va?e?im zakonskim propisima

 

Like all Rolex replica watches uk, the new Rolex Deepsea watch is certified by the top observatory's precision timepieces to ensure top performance when worn.A replica watches designed for deep sea diving, the Rolex Deepsea is water resistant to 3,900 meters. The watch's enamel case has been redesigned to ensure that the size and thickness of the replica watches online are not affected by the extraordinary resistance to stress. To this end, brand innovation invented the Ringlock system. Rolex replica watches sale patented Ringlock system case structure, the Rolex Deepsea watch can withstand huge deep water pressure. 


 
After seeing Santiago Choppers’ custom Moto Guzzi V1100 a few months back,NIKE ROSHE TWO FLYKNIT we’NIKE AIR JORDAN SKY HIGH OGve been fiending for an equally impressive bike.Adidas Yeezy Boost 750 Today,MBT TARIKI MEN we’NIKE ZOOM WINFLO 3re in luck, with an excellent Moto Guzzi V75 by Venier Customs. Remade in Italy by Stefano Venier and his team, the 1989 V75 features a load of upgrades including a new tank, seat, rear fender and side panel. The Mistral exhaust system adds a powerful touch without compromising the silhouette of the bike’MBT KITABU GTX SHOESs iconic form. Source: HiConsumption .MBT KIFUNDO MENJamieson?s has been a family owned business for five generations and specializes in producing and spinning wool from the sheep on Scotland?s remote Shetland Islands. A special collaboration between Penfield and Jamiesons?s,NIKE AIR FOAMPOSITE ONE the two brands have worked on the Gillman Jacket and the Gillman Vest, both incorporating Jamieson?s Shetland wool in an exclusive limited edition. Both the yoke and hand-warmer pockets are constructed in Fair Isle patterned wool, contrasting the tough 60/40 Cotton Nylon outer. Additional insulation is provided by the premium 80/20 down while hardwearing copper snaps keep the front sealed against the elements.ADIDAS YEEZY 350 BOOST V2 Leather trimmed piped cuffs give a tough finish and protect from wear and tear. The jacket and vest are available for men and women now in the Penfield USA online store.NIKE AIR HUARACHE CHAUSSURES