INDEX AUTORA I ČLANAKA NA web-u HSKLA.HR

 

j

◄◄◄◄  gru-iz

 

 k-Lj ►►►►

prezime ime AUTOR NASLOV RUBRIKA LINK ZBORNIK
Jakimovski Anđelka  Anđelka Jakimovski, med. sestra  Uloga medicinske sestre u Dnevnoj bolnici za alkohologiju u  Karlovcu LIJEČENJE ALKOHOLIZMA   0513 ULOGA MEDICINSKE SESTRE U DNEVNOJ BOLNICI
Janžek Marina  Mihaela Kučko i Marina Janžek  O supervizijskim sastancima socijalnih radnika 6.  SOCIJALNI RAD U ALKOHOLIZMU   0605 O SUPERVIZIJSKIM SASTANCIMA SOCIJALNIH RADNIKA
Javornik Nenad Nenad Javornik, Hrvatski Crveni križ, ULOGA CRVENOG KRIŽA U PREVENTIVNIM ZDRAVSTVENIM AKTIVNOSTIMA (s posebnim osvrtom na mogućnosti primarne i sekundarne prevencije, te ranog otkrivanja bolesti ovisnosti) / sažetak STRUČNI PRILOG Alk_Glas 2004/X./112/10,11-s20  
Jelić Sanja Mr.sc. Sanja Jelić, prof.dr.sc. Vlado Jukić, dr.sc. Ante Bagarić Metoda grupnog rada  STRUČNI PRILOG Alk_Glas 2008/XIV./156/06-s3  
Jelić Sanja Mr. sc. Sanja Jelić, defektolog - socijani pedagog i Lahorka Sirotković, med. sestra ANALIZA PROVOĐENJA SIGURNOSNE I ZAŠTITNE MJERE OBVEZNOG LIJEČENJA OD OVISNOSTI O ALKOHOLU U DNEVNOJ BOLNICI CENTRA ZA ALKOHOLIZAM I DRUGE OVISNOSTI PB VRAPČE U RAZDOBLJU OD 1.1.2007. DO 31.12.2008. STRUČNI PRILOG Alk_Glas 2009/XV./168/06-s3  
Jelić Sanja Dr.sc. Korona Nenadić–Šviglin, prof. Sanja Jelić RESOCIJALIZACIJA ALKOHOLIČARA U ZAGREBAČKIM KLUBOVIMA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA STRUČNI PRILOG Alk_Glas 2010/XVI./186/12-s3  
Jelić Sanja  Sanja Jelić, soc. radnica  Dekriminalizacija ili legalizacija marihuane ili ILEGALNE DROGE   010306 DEKRIMINALIZACIJA ILI LEGALIZACIJA MARIHUANE
Jelić Sanja  Sanja Jelić, defektolog  Rehabilitacija i resocijalizacija osoba ovisnih o alkoholu  REHABILITACIJA ALKOHOLIČARA   0701 REHABILITACIJA ALKOHOLICARA
Jelić Sanja  Dr. Korona Nenadić Šviglin, dr. Suzana Uzun, dr. Tajana Ljubin, Sanja Jelić, soc. radnica, prof. dr. sc. Vera Folnegović Šmalc  Demografsko–sociološke i alkohološke karakteristike alkoholičara dnevne bolnice LIJEČENJE ALKOHOLIZMA   0504 DEMOGRAFSKO SOCIOLOSKE I ALKOHOLOSKE
Jovanović Božica  Dr. Srđan Marušić, doc. dr. sc. Danijel Buljan, dr. Božica Jovanović i dr. Zoran Zoričić  Dijagnoza alkoholom izazvanih poremećaja DIJAGNOZA ALKOHOLIZMA I ZDRAVSTVENE KOMPLIKACIJE   0401 DIJAGNOZA ALKOHOLOM IZAZVANIH
Jovanović Sandra  Nada Matović soc. pedagog,  Sandra Jovanović psiholog, dr. Zlatko Dodig, Jelenka Puljić sr, Ljubica Lukić, prof. † Prikaz rada  klubova liječenih alkoholičara Hercegovačko-neretvanske županije POSLIJERATNA OBNOVA I RAZVOJ KLUBOVA   080110 PRIKAZ RADA  KLA  HERCEGOVINE
Jovanović Ivan  Dr. Ivan Jovanović  Mjesto i uloga stručnoga stručnog djelatnika u klubu liječenih alkoholičara DJELATNICI U KLUBOVIMA   080202 MJESTO I ULOGA STRUCNOG DJELATNIKA
Jukić Jerka  Prim. dr. Jerka Jukić, dr. Mirta Lončar, dr. Mirna Kontrec  Uloga klubova liječenih alkoholičara u suvremenom pristupu alkoholizmu u programima prevencije, liječenja i rehabilitacije POSLIJERATNA OBNOVA I RAZVOJ KLUBOVA   080105 ULOGA KLA U SUVREMENOM PRISTUPU
Jukić Vlado Mr.sc. Sanja Jelić, prof.dr.sc. Vlado Jukić, dr.sc. Ante Bagarić Metoda grupnog rada  STRUČNI PRILOG Alk_Glas 2008/XIV./156/06-s3  
Juraj Jadranka  Dr. Jadranka Juraj  Alkoholizam žena ŽENA I ALKOHOL   030201 ALKOHOLIZAM zENA
Juras Željko  Željko Juras  Slatinski alkohološki programi POSLIJERATNA OBNOVA I RAZVOJ KLUBOVA   080109 SLATINSKI ALKOHOLOSKI PROGRAMI
Juretić Marinko  Marinko Juretić  Alkoholizam u zrcalu učenja pravoslavne crkve ALKOHOL U OČIMA VJERSKIH ZAJEDNICA   020103 ALKOHOLIZAM U ZRCALU UCENJA
Jurjević Maksim  Maksim Jurjević  Dragom profesoru! U SJEĆANJE   1202 DRAGOM PROFESORU
Jurkić Nada  Nada Jurkić, vms  Stručni djelatnik o radu kluba  DJELATNICI U KLUBOVIMA   080204 STRUCNI DJELATNIK O RADU KLUBA

◄◄◄◄  gru-iz

 

 k-Lj ►►►►