Odluka o osnivanju

izvod iz statuta HSKLA prava i obaveze ?lanica program rada HSKLA
Suradnja      

Dr. sc. Zoran Zori?i?, Predsjednik HSKLA
Predstavljanje promjena u radu Hrvatskog saveza klubova lije?enih alkoholi?ara

?tovani suradnici,

kao ?to i sami znate, obitelj klubova broji lijepih ?etrdesetak godina. Zami?ljena i ostvarena od strane pokojnog prof. Hudolina, vo?ena od prof. Langa, doc. Breitenfelda, prim. Golik-Gruber, i uz podr?ku svih Vas, postala je temeljni subjekt rehabilitacije lije?enih ovisnika o alkoholu, kako na podru?ju Lijepe na?e, tako i u ?irem okru?ju. Uz mnogobrojna priznanja za dosada?nji rad, istaknute zasluge i lovorike, moramo se osvrnuti i na manjkavosti koje nas ograni?avaju u uspje?nom radu, te posljedi?no umanjuju rezultate postignute kroz mjere primarne i sekundarne prevencije. Jasno je da pogled moramo kriti?ki osvrnuti unazad. Od samog po?etka osnivanja klubova u Republici Hrvatskoj ?ezdesetih godina pro?log stolje?a, a u kontekstu vremena i prostora (ateisti?ka, socijalno ustrojena zajednica), prof. Hudolin je prepoznao potencijal u svijetu ve? provjerene i uspje?ne metode rada AA (udruge anonimnih alkoholi?ara) te je genijalno prilagodio postoje?im dru?tvenim prilikama. Pristav?i na kompromis, potvrdio je genijalnost i podmetnuo kukavi?je jaje doktrine rada klubova samopomo?i i uzajamne pomo?i u uvjete ateisti?kog, socijalisti?kog dru?tva. Odrekav?i se svjesno religijske doktrine u radu AA, potencirao je ideju bratstva i uzajamne odgovornosti svih ?lanova KLA, te sukladno ideji tada?nje dr?ave o kolektivnoj odgovornosti dru?tva za pojedinca, zakucao na "jasle" kontinuirane dru?tvene podr?ke i pomo?i ?ireg kruga dru?tvenih djelatnika svih profila. Odu?evljenje idejom i kona?no uspje?nim sredstvom u borbi protiv alkoholne ovisnosti, potaklo je ?itavu vojsku lije?nika op?e prakse, specijalista psihijatara, medicinskih sestara, socijalnih radnika, defektologa te mnogih drugih na djelovanje u radu na ovom podru?ju. Upravo zbog zanosa uspje?no??u metode, kao i njenom naizgled krajnjom jednostavno??u, vojska djelatnika pristajala je i na nesebi?an volonterski rad na ovom podru?ju. Dana?nja Klinika za psihijatriju KB "Sestre milosrdnice", pod vodstvom prof. Hudolina i prof Langa, bila je zama?njak i katalizator procesa edukacije stru?njaka, kontinuirane supervizije, znanstvene djelatnosti s podru?ja alkohologije te me?unarodne suradnje. Obitelj klubova kontinuirano se pove?avala, dosti?u?i pred rat i brojku od ?estotinjak klubova u Republici Hrvatskoj.

Me?utim, ve? sredinom osamdesetih godina, to?nije od alkoholo?kog kongresa u Opatiji 1985. godine, prof. Hudolin modificira teoriju o alkoholizmu kao bolesti, prelaze?i na alkoholizam kao stil ?ivota, te te?i?te svog rada prebacuje na razvoj klubova u Italiji. Otvoreno govore?i, jasno je da je ovaj odmak pogodio klubove u Hrvatskoj jer je oti?ao ?ovjek koji ih je stvorio, i autoritativno vodio, ne trpe?i previ?e prigovore. Na pitanje za?to je do?lo do ovog razlaza, odgovor bi jednog dana trebali dati njegovi suvremenici, od kojih su neki i danas aktivni. Uglavnom, od tada je broj klubova sve do kraja Domovinskog rata u kontinuiranom padu.

Po prebacivanju te?i?ta rada prof. Hudolina u Italiju, vodstvo klubova i hrvatske alkohologije preuzima pokojni prof. Lang, daju?i osobni pe?at radu klubova, prvenstveno kroz ljudsku toplinu u radu sa suradnicima i ovisnicima, te medijsku promociju problema alkoholizma u dru?tvu. Na?alost, dru?tvene prilike obilje?ene ratom te tranzicijom hrvatskog dru?tva i gospodarstva, kataliziraju proces ga?enja klubova, prvenstveno na ratom zahva?enim podru?jima. U masi psihi?kih problema boraca i ratom pogo?enog stanovni?tva, problem alkoholizma pada u drugi plan, premda raste broj ljudi s problemom alkoholne ovisnosti.

Tranzicija dru?tva s prijelazom s dru?tvenog na privatno vlasni?tvo, pomak odgovornosti s kolektivne na osobnu, sve ve?e otu?enje gra?ana, promjena sustava vrijednosti dru?tva i pojedinca, ne pogoduju ponovnom oporavku dobrano na?ete obitelji KLA.

Uz veliki trud i odricanja doc. Breitenfelda, prim. Golik-Gruber te prim. Marini?a, dolazi do postupnog oporavka broja klubova i kvalitete rada u njima. Na Klinici za psihijatriju KB "Sestre milosrdnice" educiraju se grupe mla?ih stru?nih djelatnika za rad na podru?ju ovisnosti o alkoholu.

Ipak, onog zanosa i entuzijazma iz sredine ?ezdesetih godina nema, a to nije slu?ajno. U svjetlu dana?njeg dru?tva i sustava vrijednosti, gdje se puno toga cijeni isklju?ivo kroz zaradu, volonterski rad je izuzetak, a ne pravilo. ?ira dru?tvena zajednica fokus pa?nje s podru?ja javno-zdravstvenog problema ovisnosti pomi?e s alkoholizma na ilegalne droge, usmjeravaju?i stru?njake i velika sredstva na ovo podru?je, dok za borbu protiv alkoholizma izdvaja sasvim skromna sredstva.
S druge strane, pritisak javnosti i stru?njaka da se ne?to vi?e napravi na podru?ju ovisnosti o alkoholu te o?ivi "stara slava" Hudolinovog vremena usmjeren je na onaj uzak krug stru?njaka koji su podmetnuli le?a i zahvaljuju?i kojima su klubovi i pre?ivjeli pro?lo, turbulentno razdoblje. Ukratko, mnogi peru ruke i kritiziraju, a rijetki rade. Jedan radi, a trojica pametuju.
Osvr?u?i se kriti?ki na rad same struke, moram re?i ne?to i o doprinosu samih ?lanova klubova, lije?enih alkoholi?ara. Vojska ljudi s problemom ovisnosti o alkoholu, sama zalije?ena, dala je ogroman doprinos u radu klubova, i bez njihove pomo?i ne bi bio mogu? razvoj klubova. I dan danas, ve?i broj nekada?njih ovisnika, a sada uzornih gra?ana nesebi?no daje sve od sebe za kontinuitet uspje?nog rada u Savezu. S druge strane, odre?eni broj biv?ih ovisnika, sada apstinenata, u?estalo prigovara zbog svega i sva?ega, stvaraju?i otpore promjenama i prilagodbama u radu, a zapravo ?uvaju?i sitne, parcijalne vlastite interese. Pametnome dovoljno.

I tako dolazimo do sada?njeg trenutka u radu klubova. Po?etkom 2005. godine je odgovornost za rad HSKLA predana u moje ruke kroz funkciju predsjednika Saveza. U lipnju 2005. sam preuzeo i Zajednicu klubova lije?enih alkoholi?ara grada Zagreba. Za po?etak je fokus pa?nje usmjeren na djelovanje klubova izvan Zagreba, poti?u?i kroz radne sastanke djelovanje klubova u Istri, Slavoniji, Splitu, Sisku i drugim krajevima Lijepe na?e. Pri?a je svuda sli?na: nedovoljan broj stru?nih kadrova, izostanak entuzijazma i nov?anih sredstava. No isto tako, brojni su i primjeri nesebi?nog rada i doprinosa ?ivotu klubova, kako stru?nih djelatnika, tako i samih ovisnika.

U protekle ?etiri godine, pod sada?njim vodstvom, pokrenuto je dosta aktivnosti. Uz suradnju s Referentnim centrom Ministarstva zdravstva RH, Klinikom za psihijatriju KB "Sestre milosrdnice" u Zagrebu, formirana je ?etvero semestralna ?kola alkohologije za stru?njake u KLA i sve one koji se u svome radu susre?u s problemima proisteklim iz uporabe alkohola. Stotinjak stru?njaka zavr?ilo je ili poha?a ?kolu. Pokrenuta je Lo?injska ?kola alkoholizma u suradnji s KLA Bonaca iz Malog Lo?inja i zalaganje kolege Branka Laknera. Isto tako, odr?ano je vi?e seminara za ?lanove KLA. Aktivno sura?ujemo sa udru?enjima klubova lije?enih alkoholi?ara iz susjednih zemalja. Pokrenuto je osnivanje novih klubova (Vara?din, Osijek, Solin, Ka?tela, Rab, Lo?inj, Zagreb, Pakrac, Po?ega?). Sportske igre zajednice klubova grada Zagreba, kao i akcija "Tramvaj zvan ljubav" ve? su tradicionalne, ba? kao i kulturne djelatnosti (Ve?eri poezije, tribine, posjeti kazali?tima?) uz suradnju sa kulturnim i zdravstvenim institucijama.

Nadamo se da ?emo od strane odgovornih dru?tvenih institucija dobiti daljnju, ne samo verbalnu, ve? i neophodnu materijalno-nov?anu potporu za ambiciozan izneseni program. Jer ponavljam, odgovornost za provo?enje programa, te op?enito rad na podru?ju ovisnosti o alkoholu, nije samo na ple?ima nas nekoliko stru?njaka, ve? prvenstveno ?ire dru?tvene zajednice i svih lije?enih ovisnika, koji djelovanjem kroz klubove ne samo da poma?u?i novim ovisnicima u lije?enju vra?aju ono ?to su nekad sami dobili, ve? i u?vr??uju vlastiti, izmijenjeni stil ?ivota i motivaciju za apstinencijom. A time se vra?aju iskonima ideje klubova samopomo?i i uzajamne pomo?i.

Zavr?avaju?i ovo pismo, pozivam Vas da nesebi?no pru?ite doprinos u daljnjem radu na?eg Saveza. Bez na?eg zanosa, poduzetnosti i stege u provo?enju programa uspjeh ne?e biti mogu?. Srda?no Vas pozdravljam!

Rolex replica watches launched the new Oyster Perpetual Rolex Deepsea replica watches uk. The new 44 mm case has been redesigned on both sides of the lugs and case, and the enlarged enamel strap features a new size folding shackle. For the first time, this professional dive replica watches online is equipped with the leading 3235 movement with watchmaking technology replica watches sale.