početna ALKOHOLOŠKI GLASNIK

poćetna HSKLA

početna ZBORNIK

početna UHVAĆENA DUGA

početna PROPADANJE ALKOHOLIČARA

početna OPORAVAK ALKOHOLIČARA

Kongresi i konferencije

 

 

Dostupni brojevi AlkGlas

Sadržaj dostupnih brojeva AlkGlas

 

 

 

◄ strana 3

Alk. gl. 10 /2006 (136) str.6-10

strana 11 ►
STRUČNI PRILOG

Text Box: http://www.hzjz.hr/ovisnici/index.htm

----: O :----

Zagrebačka županija -  slika zdravlja

Porast pijenja alkohola kod mladih

Katarina Gerbl, dipl. ing.soc. rada*

Pijenje alkohola datira od samih početaka naše povijesti. U nas je alkohol tradicionalno prisutan od rođenja do smrti, kao dio naše sociokulture. Budući da je pijenje alkohola društveno priznati obrazac ponašanja odraslih, neminovno postaje negativan identifikator, što može prerasti u stil i način života  adolescenata.

Alijenacija, poremećaj komunikacije i interpersonalnih odnosa u obitelji vode u nesigurnost i anksioznost mladih, koje nastoje riješiti bijegom iz realiteta, opuštajući se uz sredstvo, kojim ulaze kroz vrata ugode, ali ona ubrzo postaje neugoda, a na kraju i bolest. Alkohol je najrasprostranjenije i najdostupnije sredstvo ovisnosti, čime postaje transkulturalni problem.

Svako društvo želi obrazovanu i odgojenu mladu populaciju jer je ona nosilac budućeg razvoja, aktivni radni potencijal, koji će ostvarivati veći nacionalni dohodak i pokretač novih ideja u društvu. Nažalost, u  društvenoj stvarnosti ove ideje  često postaju  tek deklarativna retorika političke vlasti.

S obzirom na to da građani svoje osnovne i najvažnije potrebe ostvaruju u lokalnoj zajednici, upravo je na toj razini potrebno rješavati problem pijenja kod mlade populacije, jer će zasigurno ostati živjeti i raditi u zajednici.

Na području Zagrebačke županije nalazi se osam gradova te 27 gravitirajućih općina.

Navodimo podatke o broju djece i adolescenata prema popisu stanovništva 2001. godine :

 

                          5 – 9 god...........17.723

                        10 -14 god...........18.835

                        15 -19 god...........21.287

 

Problem pijenja mladih uočen je devedesetih godina, ali se zbog objektivnih poteškoća nije nitko ozbiljnije njime bavio, do ESPAD-ovih istraživanja provedenih u većini europskih zemalja .

Ispitivanje je provedeno u populaciji mladih od 15 do 16 godina. ESPAD / European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs / potaknula je

Pompidou grupa Vijeća Europe. Istraživanje je provedeno 1995. godine u 26 europskih zemalja, te 1999. godine u 30 europskih zemalja. Kod nas je nositelj  projekta bio HZZJZ.

Prema ESPAD-ovim istraživanjima, u Hrvatskoj je sljedeći postotak djece koja su barem jednom uživotu pila alkohol:

1995. - dječaci 85 %

1995. - djevojčice 79 %

                      

1999. - dječaci 89 %

1999. - djevojčice 85 %

 

Nakon ovih istraživanja u nas se počinje ozbiljnije baviti problemom pijenja kod mladih, iako naši stručnjaci s ovog područja imaju saznanja o porastu pijenja djece i adolescenata.

Zagrebačka županije nema svoj ZZJZ, što nas stavlja u neravnopravni položaj u odnosu na druge županije. Također treba napomenuti da se u HZZJZ ne vodi registar liječenih alkoholičara, a o akutnim intoksikacijama i eventualnom liječenju mladih ne mogu se dobiti specificirani podaci ni u ustanovama gdje su liječeni. Mogli bi se eventualno dobiti pregledom kartoteka, evidencije u HMP, ili evidencije kod bolničkog prijema za detoksikaciju.

 

Ovoj populaciji treba posvetiti posebnu pažnju na području naše županije.

Potrebno je izraditi program djelovanja za područje županije, te osnovati barem SAVJETOVALIŠTA za prevenciju svih ovisnosti u gradovima županije, gdje bi se radila edukacija i prevencija.

Sam problem pijenja kod mladih određuju:

1.      Prihvaćeni obrazac ponašanja,

2.      Dostupnost alkoholnih pića, niska cijena, pogodno pakiranje,

3.      Negativna medijska kampanja, povezanost alkohola i sporta,

4.      Nedovoljna stručna informiranost o štetnosti alkohola i

5.      Neorganizirano slobodno vrijeme mladih, nakon nastave.

Porast pijenja kod mladih prikazan je na slici 1.

 

Slika 1. Porast pijenja kod mladih

Ciljevi djelovanja:

Cilj svih djelovanja u smislu problema pijenja, ili pojačanog pijenja mladih je svakako stručna edukacija mladih o štetnosti zloupotrebe alkohola.

Poduzimanje mjera za zaštitu zdrave populacije, smanjivanje rizika za eksperimentiranje sredstvom, tj alkoholom rizika za oštećenje zdravlja. S obzirom na to da adolescente karakteriziraju problemi krize odrastanja, krize identiteta, autoriteta, seksualnosti, teškoće vezane uz odvajanje itd., cilj je nauk o kvalitetnom životu, zdravoj prehrani, njegovanju kvalitetnih odnosa u obitelji, a time i smanjivanje rizika posezanja za bilo kakvom supstitucijom.

Prevencija pijenja mladih prikazana je na slici 2.

Slika 2. Prevencija pijenja kod mladih

Na području županije potrebne su rane intervencije kroz posredne multidisciplinarne kontakte sa svrhom kontinuiranog djelovanja na preventivno-edukacijskim programima s obiteljima, školama udrugama te vjerskim zajednicama u primarnoj i sekundarnoj prevenciji. Potrebna je senzibilizacija svih snaga u društvu na ovaj problem uz motivaciju za praktičnu pomoć u radu na rješavanju problema pijenja mladih.

Naročito treba naglasiti ulogu primarne prevencije, koja će se provoditi u školama, uz suradnju stručnih suradnika u nastavi (psiholozi, pedagozi) te nastavnog kadra.

 

Sekundarna prevencija, savjetovanje i podrška se već sad provode u savjetovalištima i centrima za prevenciju ovisnosti.

Neophodno je naglasiti da kod nas već postoji mreža grupa za podršku i klubova liječenih alkoholičara, koji u djelokrugu rada s obiteljima liječenih alkoholičara u obiteljskoj terapiji provode edukaciju i prevenciju mladih članova obitelji.

 

U smislu prevencije je potrebno djelovati u skladu s preporukom o prevenciji SZO koja je prihvaćena u većini zemalja, jer je kod ove populacije karakterističan trend odnosa, gdje počinje slabiti utjecaj obitelji, a povećava se utjecaj vršnjaka, što je obilježje ovog razvojnog perioda. Predloženi model jest UČENJE ŽIVOTNIH VJEŠTINA, kako bi se mladi naučili samozaštiti u rizičnim situacijama. Model se temelji na jačanju stabilnosti i samosvijesti.

 

Mlade je potrebno odgajati i učiti u obitelji, naročito kroz školske programe prevencije da: 

·         Sami donose odluke,

·         Razviju kritičko mišljenje,

·         Razviju individualnu kreativnost,

·         Nauče pravilno otvoreno komunicirati,

·         Vježbaju i razviju samosvijest,

·         Razviju emocije i pozitivno kanaliziraju

      negativne, a iskazuju pozitivne,

·         Nauče na realnim primjerima pravilne

      reakcije na stres i strah.

 

U razvoju ovih životnih vještina nezamjenjiva je uloga obitelji, kao primarnog odgajatelja, te škole koja dalje treba afirmirati ovakve stavove. Tako roditelji, učitelji i idoli postaju pozitivan identifikator za mladu populaciju.

Kako bismo postigli dobrovoljnu apstinenciju od alkohola ili barem smanjili pijenje alkohola kod mladih potrebna je intervencija svih resursa na području Zagrebačke županije:

·         Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb za Zagrebačku županiju.

·         Upravnih odjela za društvene djelatnosti u gradovima županije.

·         Savjetovališta-centara za prevenciju ovisnosti,

·         Donošenje nacionalne strategije za borbu protiv alkohola,

·         Primjena postojećih zakona, djelotvoran rad inspekcijskih službi, primjena sankcija,

·         Djelovanje mreže nevladinih udruga,

·         Prihvatljivije djelovanje crkve,

·         Permanentna edukacija edukatora: Savjetovalište, CZSS, odgajatelji, škola, svi zainteresirani resursi lokalne zajednice na području Županije.

Jedini cilj  je smanjiti pijenje alkohola kod mladih, prevenirati fizička i psihička oštećenja zdravlja mlade populacije, a time prevenirati niz poremećaja koji se mogu javljati kao posljedica pijenja:

·         Niži stupanj obrazovanja i kvalifikacija mladih ljudi,

·         Delikvencija,

·         Nemogućnost osnivanja obitelji,

·         Poremećaj demografske slike, daljnji pad nataliteta,

·         Radna nesposobnost ,

·         Porast povreda na poslu, invalidnost,

·         Porast učešća u prometnim nesrećama,smrtnost,

·         Agresivnost, poremećaj ličnosti, destrukcija.

·         Kriminogeno ponašanje, porast kriminala.

Cilj je svake lokalne zajednice, županije i društva odgojiti zdravu mladu populaciju kao nositelja daljnjeg razvoja, što je moguće postići pravilnim mjerama odgoja, obrazovanja i ulaganja u pravilan emocionalni, socijalni i intelektualni razvoj mladih.

Na području naše županije na tom planu do sad  je učinjeno niz aktivnosti:

·         Kontinuirano se odvija suradnja sa školama na planu primarne prevencije, koja bi mogla biti bolja, na što će se narednom periodu djelovati.

·         Sekundarna prevencija odvija se u postojećim Savjetovalištima - Centrima, u gradovima gdje nisu osnovana radi se na osnivanju.

·         Kontinuirano se provode specifične aktivnosti u suradnji s medijima u mjesecu borbe protiv alkohola i drugih ovisnosti.

·         Održani su stručni seminari /Samobor, Zaprešić, Centar Lug/ uz sudjelovanje stručnjaka za ovo područje.

·         Pročelnik županije sazvao zainteresirane resurse,uz predstavljanje Županijske slike zdravlja sa nastavkom rada u radionicama.

·         Tiskani  su edukativni materijali za širu populaciju.

Planirane  aktivnosti nastaviti će se u ovom trendu, uz istraživanja da bi se dobili kvalitativni pokazatelji stvarne incidencije i prevalencije pijenja mladih za područje županije

Svakako treba porticati svaku aktivnost na prevenciji, podržati osnivanje ZZJZ županije, podržati osnivanje registra - kako liječenih alkoholičara, tako detoksiciranih akutno opijenih i provoditi sekundarnu prevenciju preko postojeće mreže savjetovališta.

Katarina Gerbl,  dipl.ing.soc. rada

Savjetovalište za prevenciju ovisnosti, Samobo

----: O :----

◄ strana 3

Alk. gl. 10 /2006 (136) str.6-10

strana 11 ►

IZDAVAČI / NAKLADNICI:

Adresa uredništva: Klinika za psihijatriju kliničke bolnice "Sestre molosrdnice". Vinogradska 29, 10000 ZAGREB, tel 01/378-77-54

web: http://www.hskla.hr, http://www.hskla.hr/ag/

Glavna i odgovorna urednica: Vesna Golik-Gruber, e-mail: vgolikgruber@yahoo.com

Zamjenik glavnog urednika:  Zoran Zoričić

Za Internet izdanje prilagodio:  Juraj Cesarec, e-mail: dusicaizvor@net.hr

Urednički odbor: D. Cesarec, Š. Bedeniković, S. Jelić, E. Kovačević, V. Majdek, K. Radat, D. Vodopivec, V. F. Augustič, Ž. Štimac, A. Jacoub

Vanjski suradnici: T. Bakula-Vlaisavljević, E. N. Gruber, S. Jurčević. S. Karlović, M. Pakasin,  R. Sanjković, M. Turk-Kuči, D. Wölfl, D. Vragović, M. Zec-Miović, Z. Žagi

Tehnicki urednik: Robert Gruber

Suradnja se ne honorira. Prilozi se ne vraćaju.

Izlazi mjesečno. Pretplata se uplaćuje na žiro račun 2340009-1100137559 poziv na broj 1222147, s naznakom

 "Zajednica KLA, za Alkoholoski glasnik".

After seeing Santiago Choppers’ custom Moto Guzzi V1100 a few months back,NIKE ROSHE TWO FLYKNIT we’NIKE AIR JORDAN SKY HIGH OGve been fiending for an equally impressive bike.Adidas Yeezy Boost 750 Today,MBT TARIKI MEN we’NIKE ZOOM WINFLO 3re in luck, with an excellent Moto Guzzi V75 by Venier Customs. Remade in Italy by Stefano Venier and his team, the 1989 V75 features a load of upgrades including a new tank, seat, rear fender and side panel. The Mistral exhaust system adds a powerful touch without compromising the silhouette of the bike’MBT KITABU GTX SHOESs iconic form. Source: HiConsumption .MBT KIFUNDO MENJamieson’s has been a family owned business for five generations and specializes in producing and spinning wool from the sheep on Scotland’s remote Shetland Islands. A special collaboration between Penfield and Jamiesons’s,NIKE AIR FOAMPOSITE ONE the two brands have worked on the Gillman Jacket and the Gillman Vest, both incorporating Jamieson’s Shetland wool in an exclusive limited edition. Both the yoke and hand-warmer pockets are constructed in Fair Isle patterned wool, contrasting the tough 60/40 Cotton Nylon outer. Additional insulation is provided by the premium 80/20 down while hardwearing copper snaps keep the front sealed against the elements.ADIDAS YEEZY 350 BOOST V2 Leather trimmed piped cuffs give a tough finish and protect from wear and tear. The jacket and vest are available for men and women now in the Penfield USA online store.NIKE AIR HUARACHE CHAUSSURES