početna ALKOHOLOŠKI GLASNIK

poćetna HSKLA

početna ZBORNIK

početna UHVAĆENA DUGA

početna PROPADANJE ALKOHOLIČARA

početna OPORAVAK ALKOHOLIČARA

Kongresi i konferencije

 

 

Dostupni brojevi AlkGlas

Sadržaj dostupnih brojeva AlkGlas

 

 

 

◄ strana 1

Alk. gl. 5 /2013 (203) str. 6-

strana 6 ►

STRUČNI PRILOG

Liječenje alkoholizma u dnevnoj bolnici i sličnim programima liječenja

Prim. mr. sc. Vesna Golik-Gruber*

Poliklinika s dnevnom bolnicom za akloholizam, Klinika za psihijatriju, KBC „Sestre milosrdnice“ Zagreb, Vinogradska c. 29

Prošlo je mnogo vremena od kada smo postali svjesni veličine problematike alkoholizma i njegovog stalnog porasta. Stav društva prema alkoholizmu kao bolesti marginalnih skupina i alkoholičaru kao socijalno oštećenoj osobi je promijenjen. Ne samo da je alkoholičar prihvaćen kao bolesnik već je prihvaćen koncept alkoholizma kao bolesti cijele obitelji. Postali smo svjesni i potrebe interdisciplinarnog i multidimenzionalnog pristupa, te primjenjivanja suvremenih i dokazanih koncepcija u radu.

Suvremeni pristup alkoholizmu podrazumijeva sveobuhvatne programe: prevencije, rane dijagnostike, liječenja i rehabilitacije.

U pristupu alkoholičaru imamo u vidu pojedinca (njegovo zdravstveno stanje) i sustave u kojima živi i radi (odnose u kojima se nalazi) - radnu sredinu, obitelj i društvo. Polazimo od procjene stupnja oštećenja u okviru ovisnosti o alkoholu zajedno s alkoholičarom i obitelji, definiramo i postavljamo ciljeve liječenja uz uključivanje obitelji u liječenje, pa i šire zajednice, te inzistiranje na uključenju u dugotrajno sustavno liječenje.

Liječenje alkoholizma provodi se istodobno s rehabilitacijom i resocijalizacijom. Liječenje u psihijatrijskim bolnicama indicirano je kod teških poremećaja ponašanja, u psihotičnim stanjima i onda kad su prisutna teška tjelesna oštećenja.

U liječenju se preferiraju djelomično bolnički (dnevna bolnica, vikend bolnica) i izvanbolnički oblici liječenja (programi obiteljskog liječenja uz rad, grupno obiteljsko liječenje, ambulantno liječenje i praćenje) te dugotrajni postupak u klubovima liječenih alkoholičara.

Dnevna bolnica za alkoholizam

Liječenje u dnevnoj bolnici za alkoholizam organizirano je, kao i stacionarno liječenje alkoholizma, po načelima terapijske zajednice.

Na liječenju u dnevnoj bolnici ovisnici o alkoholu provedu veći dio dana, vrijeme koje bi inače proveli u radnom procesu. Liječenje obuhvaća niz terapijskih postupaka uklopljenih u program terapijske zajednice. Provode ga timovi koje sačinjavaju psihijatri, socijalni radnici, medicinske sestre, psiholozi i okupacioni terapeuti.

Većina programa, uključujući i psihoterapiju, odvija se u grupama, no paralelno se provodi i individualna psihoterapija. Nezaobilazni dio programa je obiteljsko liječenje i edukacija bolesnika i njegove obitelji o bolesti i liječenju.

Svi bolesnici jedanput dnevno imaju zajednički sastanak, tzv. miting, na kome se analiziraju zbivanja i rad terapijske zajednice u protekla 24 sata, ili za razdoblje vikenda.

Kao podržavajuće sredstvo u liječenju bolesnici piju disulfiram, ukoliko za to ne postoje kontraindikacije. Za vrijeme liječenja bolesnici se uključuju u matične klubove liječenih alkoholičara.

Prednosti liječenja u dnevnoj bolnici:

• Bolesnik se za vrijeme liječenja ne izdvaja iz svoje obiteljske i društvene sredine, a okolina ga počinje prihvaćati kao apstinenta.

• Istovremeno provođenje obiteljske terapije olakšava i ubrzava proces promjene u obiteljskom sustavu.

• Omogućava da alkoholičar već za vrijeme liječenja iziđe iz pasivne pozicije i započne prihvaćati ranije zapostavljene dužnosti i odgovornosti.

• Omogućava testiranje bolesnikovih sposobnosti i izdržljivosti na različite vanjske stresove.

• Velik dio bolesnika radije pristaje na takav oblik liječenja; to se naročito odnosi na bolesnike u ranijim fazama

• Liječenje u dnevnoj bolnici, kao nastavak stacionarnog liječenja, dobra je alternativa za teže bolesnike jer omogućava lakše uklapanje u vanjsku sredinu.

• Evaluacije uspješnosti liječenja pokazuju vrlo dobre rezultate.

• Liječenje je s financijske strane prihvatljivije za samog bolesnika budući da se u slobodno vrijeme može baviti poslovima u kući, te nizom drugih poslova i uz liječenje privređivati.

• Liječenje se može lakše organizirati u već postojećim objektima jer ne zahtijeva izgradnju i opremu skupih bolničkih odjela.

• Liječenje je za zdravstvene fondove znatno jeftinije.

Program obiteljskog liječenja uz rad

Obiteljsko liječenje alkoholizma danas se smatra metodom izbora, a još je kvalitetnije ako se provodi uz rad, čime su ispunjeni uvjeti za istodobno provođenje kompletnog rehabilitacijskog, odnosno resocijalizacijskog postupka. Organizirano je po načelima modificirane terapijske zajednice.

Osnovne značajke obiteljskog liječenja uz rad:

  1. Liječenje je namijenjeno svim članovima obitelji, a ne samo označenom bolesniku, alkoholičaru. Vodi se računa o obiteljskom sustavu kao cjelini, iako je usporedno omogućeno svakom pojedinom članu sazrijevanje, rast i razvitak.

  2. Odgovornost za liječenje ujedno se prenosi na čitav obiteljski sustav što onemogućava tendenciju karitativnog pristupa pojedinih članova obitelji. Traži se ukidanje dvostrukih pravila igre, odnosno apstinencija i mijenjanje ponašanja obaju partnera, napuštanje ranijeg i uspostavljanje novog modela života bez alkohola za cijelu obitelj. Novi se model života može ostvariti jedino ako ga cijela obitelj prihvati.

  3. Sveobuhvatnost ovog programa čini istodobno odvijanje prevencije liječenja, rehabilitacije i resocijalizacije.

  4. Liječenje se odvija dva puta tjedno kasno poslije podne, a izvodi ga terapijski tim psihijatrijske poliklinike ili dnevne bolnice.

  5. U organizaciji ovog programa liječenja izbjegnut je problem prostora jer se u večernjim satima koriste prostorije jutarnjeg programa dnevne bolnice ili ambulanti.

  6. Većina bolesnika koji se liječe u ovom programu su mlađe osobe, obiteljski situirane, u radnom odnosu, što nameće potrebu posvećivanja posebne stručne pozornosti ovom programu.

  7. Dosadašnje evaluacije uspješnosti liječenja, u usporedbi s drugim programima liječenja, govore o vrlo povoljnim rezultatima.

  8. Liječenje možemo smatrati metodom izbora za alkoholičare iz Zagreba i bliže okolice (do 30 km udaljenosti) kod kojih je došlo do obiteljskih i radnih poteškoća, a čije zdravstvene poteškoće nisu tolikog stupnja da bi zahtijevale odsutnost iz radnog procesa.

  9. Troškovi liječenja su znatno niži, te je liječenje za zdravstvene fondove, a i za same pojedince puno isplativije.

  10. Takvo liječenje se može preporučiti za sve bolesnike koji se u njega mogu i žele uključiti.

Grupna višeobiteljska terapija – provodi se nakon završetka jednog od programa liječenja tijekom 6-12 mjeseci kao podrška obitelji na putu promjene ponašanja i uspostavi novog modela života.

Grupna višeobiteljska terapija omogućuje uvid obitelji u poteškoće koje ih pritišću, pruža pomoć obitelji pri rješavanju individualnih i obiteljskih poremećaja, educira članove obitelji o potrebi promjena odnosa unutar cijele obitelji i motivira članove i obitelji da ustraju u stvaranju i održavanju novih, uspješnijih i kvalitetnijih odnosa u obitelji.

Ambulantno liječenje alkoholizma - provodi se uglavnom kao nastavno liječenje nakon što je ovisnik zajedno s obitelji proveo liječenje u jednom od specijaliziranih programa liječenja.

Individualna psihoterapija alkoholizma kao isključiva metoda liječenja rijetko se primjenjuje zbog slabih rezultata koji su posljedica jače izražene anksioznosti bolesnika, nedovoljne edukacije i nedostatka elemenata socijalizacije.

Djelomično bolničko i izvanbolničko liječenje alkoholizma provode

• polikliničke službe sa specijaliziranim programom i dnevnom bolnicom za liječenje alkoholizma

• polikliničke službe sa specijaliziranim programom za liječenje alkoholizma

• psihijatrijske i neuropsihijatrijske ambulante - uglavnom nastavno liječenje.

Tehnike i metode liječenja ovisnika o alkoholu

• medikamentozna sredstva

• psihoterapijski postupci

• socioterapijski postupci

• kompleksni socijalno-psihijatrijski postupci:

-individualna i grupna psihoterapija

-medikamentozna terapija

-terapijska zajednica

-obiteljski pristup liječenju

-edukacija

-klub liječenih alkoholičara

Medikamentozna sredstva (nema specifičnog lijeka):

- vitamini i simptomatski lijekovi (preparati za zaštitu jetra, ev. glukoza)

- sredstva koja izazivaju kemijsku internaciju i onemogućavaju pijenje alkohola (disulfiram)

- sredstva koja smanjuju žudnju za alkoholom (akamprosat, naltrekson)

- lijekovi za smirenje (psihofarmaci)

Psihoterapijski postupci

Psihoterapijski postupci, od najpovršnijih do dinamskih, psihoanalitičkog karaktera provode se tijekom: motivacijskog intervjua, razmatranja problema i očekivanih rezultata, stvaranja čvrste odluke, djelovanja i realizacija donesene odluke i podržavanja apstinencije i odnosa prema recidivu.

Primjenjuje se: grupna psihoterapija, individualna psihoterapija, socijalizacija (podruštvljavanje), obiteljska terapija i edukacija.

Grupna psihoterapija je metoda izbora u liječenju alkoholizma. U njoj se primjenjuju fenomeni grupne psihoterapiji: fenomen zrcala – sebe vidjeti očima drugih, socijalizacija, grupa kao podrška, grupa kao katalizator i drugi. Uz klasične grupne psihoterapijske tehnike u liječenju se provodi okupacijska grupna terapija, rekreacijske grupe i psiho i sociodrama.

Individualna psihoterapija alkoholizma ne primjenjuje se kao isključiva već kao usporedna metoda liječenja alkoholizma.

Terapijska zajednica

Terapijska zajednica kao model liječenja danas je neprijeporno važna i nezaobilazna u liječenju ovisnosti o alkoholu. Ona omogućuje zaštitu bolesnikove osobnosti, maksimalno aktiviranje bolesnika u terapijskom postupku i preuzimanje odgovornosti za svoje ponašanje i uspješnost liječenja. Osnova rada je omogućavanje promjene ponašanja putem socijalnog učenja.

Glavni principi djelovanja TZ:

• njeguje dobre međuljudske odnose

• u svojoj strukturi nosi principe preodgoja

• sadrži principe psihoterapijskih metoda, od onih površnih sve do dubokih analitičkih

• motivacija za liječenje u grupi je veća - proširena identifikacijska struktura

• sveukupno saznanje o bolesti je veće

• njeguje ljubav među članovima, pa se pojedinac ne osjeća osamljenim i s vremenom može i sam emitirati ljubav

Terapijska zajednica traži totalni terapijski pristup. U njen su program uključeni svi drugi terapijski postupci.

Obiteljska terapija

Osnovni cilj obiteljske terapije je jačanje osobnih mogućnosti svakog člana, jačanje i poboljšanje kvalitete međusobnih odnosa i stvaranje skladnog i čvrstog obiteljskog sustava.

Vrste obiteljske terapije:

- bračna terapija – rad s bračnim partnerima,

- obiteljska terapija – rad s cijelom obitelji,

- višestruko udarno liječenje – terapijski tim radi s pojedinim članom ili kombinacijom članova obitelji,

- grupna višeobiteljska terapija – istovremeno s većim brojem obitelji.

Edukacija

Edukacija ovisnika o alkoholu djeluje prvenstveno na racionalnom planu. Da bi se bolesnik mogao aktivno uključiti u terapijski proces, treba upoznati svoju bolest. Uči o tome što je ovisnost o alkoholu, koje su promjene ponašanja tijekom ovisnosti o alkoholu, kakve su posljedice alkoholne ovisnosti, kako se provodi liječenje i koliki je značaj skupina samopomoći i uzajamne pomoći (klubova liječenih alkoholičara) u liječenju i daljnjoj rehabilitaciji.

Zaključno treba istaknuti da je u organizaciji bolničkog i izvanbolničkog liječenja alkoholizma važno organiziranje sveobuhvatnog, sustavnog i dugotrajnog programa liječenja na principima terapijske zajednice, ne samo alkoholičara nego i njihovih obitelji, te organiziranje nastavka rehabilitacije u klubovima liječenih alkoholičara

Okretanje parcijalnim oblicima bolničkog i izvanbolničkog liječenja, sa stručno-medicinskog stajališta, potpuno je opravdano i prihvatljivo, a s ekonomskog stajališta od sve većeg značenja u situaciji ekonomske krize i oskudice koja vlada u zdravstvu, kada se broj bolničkih postelja namijenjenih za liječenje alkoholizma stalno smanjuje.

◄ strana 1

Alk. gl. 5 /2013 (203) str. 6-

strana 6 ►

IZDAVAČI / NAKLADNICI:

Adresa uredništva: Klinika za psihijatriju kliničke bolnice "Sestre molosrdnice". Vinogradska 29, 10000 ZAGREB, tel 01/378-77-54

web: http://www.hskla.hr, http://www.hskla.hr/ag/

Glavna i odgovorna urednica: Vesna Golik-Gruber, e-mail: vgolikgruber@yahoo.com

Zamjenik glavnog urednika:  Zoran Zoričić

Za Internet izdanje prilagodio:  Juraj Cesarec, e-mail: dusicaizvor@net.hr

Urednički odbor: D. Cesarec, Š. Bedeniković, S. Jelić, E. Kovačević, V. Majdek, K. Radat, V. F. Augustič, Ž. Štimac, A. Jacoub

Vanjski suradnici: T. Bakula-Vlaisavljević, E. N. Gruber, S. Jurčević. S. Karlović, M. Pakasin,  R. Sanjković, M. Turk-Kuči, D. Wölfl, D. Vragović, M. Zec-Miović, Z. Žagi

Tehnicki urednik: Robert Gruber

Suradnja se ne honorira. Prilozi se ne vraćaju.

Izlazi mjesečno. ili dvomjesečno

IBAN ZKLAZ: HR1123400091100137559, s naznakom "za Alkoholoski glasnik".

After seeing Santiago Choppers’ custom Moto Guzzi V1100 a few months back,NIKE ROSHE TWO FLYKNIT we’NIKE AIR JORDAN SKY HIGH OGve been fiending for an equally impressive bike.Adidas Yeezy Boost 750 Today,MBT TARIKI MEN we’NIKE ZOOM WINFLO 3re in luck, with an excellent Moto Guzzi V75 by Venier Customs. Remade in Italy by Stefano Venier and his team, the 1989 V75 features a load of upgrades including a new tank, seat, rear fender and side panel. The Mistral exhaust system adds a powerful touch without compromising the silhouette of the bike’MBT KITABU GTX SHOESs iconic form. Source: HiConsumption .MBT KIFUNDO MENJamieson’s has been a family owned business for five generations and specializes in producing and spinning wool from the sheep on Scotland’s remote Shetland Islands. A special collaboration between Penfield and Jamiesons’s,NIKE AIR FOAMPOSITE ONE the two brands have worked on the Gillman Jacket and the Gillman Vest, both incorporating Jamieson’s Shetland wool in an exclusive limited edition. Both the yoke and hand-warmer pockets are constructed in Fair Isle patterned wool, contrasting the tough 60/40 Cotton Nylon outer. Additional insulation is provided by the premium 80/20 down while hardwearing copper snaps keep the front sealed against the elements.ADIDAS YEEZY 350 BOOST V2 Leather trimmed piped cuffs give a tough finish and protect from wear and tear. The jacket and vest are available for men and women now in the Penfield USA online store.NIKE AIR HUARACHE CHAUSSURES