O nama

Ovisnost o alkoholu

Godišnje skupštine

Upravni odbor

Aktivnosti

Edukacije

Osnivanje KLA

Izdavaštvo

Alkohološki glasnik

prof. dr. HUDOLIN

Zaslužni alkoholozi

Adresar KLA

Linkovi

Dodir duše

50 godina KLA

WACAT

Svjetski savez KLA

Spomen na prijatelje

Početna

ZAPISNIK S OSNIVAČKESKUPŠTINE

SAVEZA KLUBOVA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA REPUBLIKE HRVATSKE

Osnivačka Skupština saveza klubova liječenih alkoholičara Hrvatske održana je 14.10.2000. god. u dvorani INA-Naftaplina u Šubićevoj 29, s početkom u 13,00 sati. Osnivačkoj skupštini nazočilo je 95 opunomoćenih predstavnika iz klubova liječenih alkoholičara i zdravstvenih ustanova iz Republike Hrvatske, te velik broj stručnih djelatnika i članova klubova.

Prim. dr. Svjetlana Pintarić pozdravnom riječju otvorila je Osnivačku skupštinu Saveza klubova liječenih alkoholičara Hrvatske, te na prijedlog inicijativnog odbora predložila radna tijela:

Za radno predsjedništvo predloženi su: prim.dr. Svjetlana Pintarić, dr. Marija Turk Kuči, Josip Krampač, Savoj Benčić i Ivan Mojaš.

Prijedlog je usvojen jednoglasno javnim glasovanjem.

Za zapisničara je predložen gosp. Hasan Bašić, a za ovjerovitelje zapisnika gđa prof. Maja Tončević i gosp. Milan Mićo Godić. Oba su prijedloga jednoglasno prihvaćena. Jednoglasno je prihvaćen i sljedeći dnevni red:

1. Donošenje Odluke o osnivanju Saveza klubova liječenih alkoholičara Republike Hrvatske,

2. Usvajanje Statuta Saveza klubova liječenih alkoholičara Republike Hrvatske,

3. Izbor predsjednika i dopredsjednika Saveza.,

4. Izbor Upravnog odbora,

5. Izbor Nadzornog odbora,

6. Odluka o davanju ovlaštenja za zastupanje Saveza,

7. Prijedlog plana rada Saveza klubova liječenih alkoholičara Republike Hrvatske,

8. Usvajanje Poslovnika o radu Upravnog odbora.

Ad. 1.

Prim.dr. Svjetlana Pintarić dala je na usvajanje prijedlog Odluke o osnivanju Saveza klubova liječenih alkoholičara Republike Hrvatske. Prijedlog je prihvaćen javnim glasovanjem s 94 glasa ZA i 1 glas suzdržan.

Ad. 2.

Inicijativni odbor izradio je prijedlog Statuta Saveza klubova liječenih alkoholičara Republike Hrvatske koji je dostavljen svim klubovima na raspravu. Inicijativni odbor je potom, uvažavajući prispjele prijedloge izradio konačni prijedlog Statuta Saveza klubova liječenih alkoholičara Republike Hrvatske koji je predložen na usvajanje.

Javnim glasovanjem prihvaćen je Statut Saveza s 93 glasa ZA i 2 glasa suzdržana.

Ad. 3.

Nakon više rasprava u klubovima i usaglašavanja inicijativnog odbora, za predsjednika i dopredsjednika Skupštine i Upravnog odbora Saveza klubova liječenih alkoholičara Republike Hrvatske predložene su:

1. Za predsjednika mr.sc. dr.Vesna Golik-Gruber,

2. Za dopredsjednika Lidija Paszko.

Budući nije bilo drugih prijedloga, prišlo se glasovanju i prijedlog je prihvaćen javnim glasovanjem s 92 glasa ZA, uz 2 glasa protiv i 1 jednim glasom suzdržanim.

Prim. dr. Pintarić zamolila je potom mr.sc.dr. Vesnu Golik-Gruber, predsjednicu Skupštine da preuzme vođenje daljnjeg rada Skupštine Saveza klubova liječenih alkoholičara Republike Hrvatske.

Ad. 4.

Na prijedlog inicijativnog odbora za članove Upravnog odbora Saveza klubova liječenih alkoholičara Republike Hrvatske predloženi su slijedeći članovi Skupštine: Branko Bojanić , Ana Cegledi, Mladen Dianek, dr. Ivan Dolenec , mr.sc.dr. Vesna Golik-Gruber, Nenad Ilić, Zdenka Majkić, prim.dr. Željko Marinić, Ivan Mojaš, Milica Pakasin , Maja Tončević, Zlatko Topalović i dr. Marija Turk-Kuči.

Na pitanje ima li dopuna ili izmjene prijedloga, usljedila je burna rasprava.

Predstavnica iz Vinkovaca zamjerila je što uopće nije zastupljena Vukovarsko-srijemska županija, koja je prije Domovinskoga rata imala važnu ulogu i izrazila je mišljenje da bi i oni trebali imati svog predstavnika u Upravnom odboru.

Gosp. Branko Bojanić odbio biti u takvom upravnom odboru, a kao razlog naveo je omjer stručnjaka i liječenih alkoholičara i svoje mišljenje da bi trebao biti zastupljen veći broj liječenih alkoholičara.

Mr.sc.dr.Vesna Golik-Gruber predložila je da se umjesto gosp. Bojanića predloži drugi kandidat iz područja koje nema svog predstavnika.

Prim.dr. Darko Breitenfeld komentirao je predloženu zastupljenost delegata prema brojnosti klubova u određenoj županiji.

Prim.dr. Svjetlana Pintarićje pojasnila kako je kriterij za sastav Upravnog odbora bila brojnost klubova za zastupljenost određenih županija.

Prim.dr. Željko Marinić predložio je da se ne robuje brojkama, te ako je potrebno, da se proširi Upravni odbor, kako bi se osigurala zastupljenost cijele Hrvatske u novom Savezu. Također je predložio da se utemelji stručni odbor.

Predstavnici Vinkovaca predložili su gosp. Zdravka Vidakovića u Upravni odbor.

Gđa Jelka Šegedin, stručna djelatnica, istaknula je da u Dubrovniku postoje i rade dva kluba liječenih alkoholičara i za njihovog predstavnika predložila gosp. Ivicu Matijaševića.

Dr. Stjepo Botteri također je iznio svoje mišljenje da je Dalmacija i uopće taj južni dio Hrvatske slabo zastupljen, te da je u Upravnom odboru previše stručnih djelatnika, a premalo liječenih alkoholičara.

Mr. sc. dr. Vesna Golik - Gruber, predsjednica Saveza klubova liječenih alkoholičara Republike Hrvatske

Sanja Ožić, predstavnica Gradskog poglavarstva za zdravstvo, rad i socijalnu skrb i

prof. dr. Vlatko Thaller, predstojnik Klinike za psihijatriju, alkoholizam i druge ovisnosti KB "Sestre milosrdnice"

 

PRIJEDLOG PROGRAMA RADA

SAVEZA KLUBOVA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA REPUBLIKE HRVATSKE (SKLARH)

ZA 2000 / 2001. godinu

Cilj je Saveza da potiče promicanje klubova liječenih alkoholičara, da unapređuje i koordinira njihov rad, a u čvrstoj sprezi s ustanovama koje se bave liječenjem alkoholizma, posebno s Klinikom za psihijatriju, alkoholizam i druge ovisnosti Kliničke bolnice "Sestre milosrdnice" u Zagrebu, kao Referentnim centrom za alkoholizam Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, kao i sa svim ostalim organizacijama i pojedincima koji žele i mogu pomoći i unaprijediti rad Saveza i klubova, te da i dalje usko surađuju s Hrvatskim društvom za suzbijanje alkoholizma i drugih ovisnosti. Iz toga proizlaze sljedeće programske aktivnosti:

1. Poticati suradnju klubova s primarnom zdravstvenom zaštitom i navedenim ustanovama, te lokalnom samoupravom u cilju organiziranja teritorijalne mreže klubova liječenih alkoholičara

2. Poticati povezivanje klubova u zajednice na nivo županija radi učinkovitijeg ostvarivanja zajedničkih planova i programa.

3. Raditi na provođenju i unapređivanju koncepta suvremene alkohologije utemeljene na aktualnim znanstvenim spoznajama i učenju po kome su klubovi višeobiteljske zajednice s najviše 12 obitelji i jednim stručnim, a ako to nije moguće, dostručnim djelatnikom.

4. Provoditi stalnu evaluaciju uspješnosti rada klubova, što bi bio pokazatelj opravdanosti njihova postojanja kao i postignute razine rehabilitacije članova - kvalitete njihova življenja.

5. Svojim djelovanjem u društvu boriti se za daljnju afirmaciju liječenih alkoholičara, članova njihovih obitelji i svakoga kluba pojedinačno.

6. Promicati načelo zajedništva i solidarnosti među liječenim alkoholičarima.

7. Kroz usvojenim načinom zdravog življenja bez alkohola pomoći ostvarivanju njihova dostojanstva.

8. Savez će pomoći županijskim zajednicama klubova u koordinaciji s klubovima na terenu kako bi se kvalitetno ostvarili istovjetni planovi.

9. Savez će sudjelovati u poticanju i organiziranju supervizijskih sastanaka županijskih zajednica klubova koje treba organizirati najmanje jednom, a po potrebi dva i više puta godišnje.

10. U suradnji s ustanovama za liječenje alkoholizma i drugih subjekata, sudjelovati u organizaciji stručnih skupova manifestacijskog karaktera na promicanju prevencije, liječenja i rehabilitacije alkoholičara.

11. Organizirati kongres Saveza klubova liječenih alkoholičara Republike Hrvatske svake 3. godine, a po potrebi i prije.

12. U suradnji s Klinikom za psihijatriju, alkoholizam i druge ovisnosti i drugim ustanovama za liječenje alkoholizma, kao i s Hrvatskim društvom za suzbijanje alkoholizma i drugih ovisnosti, organizirati edukaciju i stručnu pomoć za stručne i dostručne djelatnike za rad u klubovima, te na taj način voditi stalnu brigu o kadrovima za rad u klubu i njihovoj stručnoj osposobljenosti za određene probleme koji se nameću posttraumatski stresni poremećaj - PTSP, žene alkoholičarke, mladi i zlouporaba alkohola i dr.)

13. Aktivnosti Saveza bit će usmjerene i u smislu poboljšanja zdravstvene i opće kulture i prihvaćanja zdravog načina života.

14. Stalno unapređivati sadržaj rada novim saznanjima i na osnovi iskustva razvijati, usavršavati i stvarati nove organizacijske oblike koji bi pridonosili primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj prevenciji alkoholizma.

15. Razviti informativno-izdavačku djelatnost, prije svega tiskati zajedničko glasilo klubova liječenih alkoholičara Republike Hrvatske.

16. Redovito surađivati s pisanim i elektronskim medijima o ispravnom i pravodobnom informiranju javnosti o problemima alkoholizma i o načinu uspješnosti liječenja alkoholizma, značenju klubova i drugo.17. Redovito surađivati i sa srodnim međunarodnim organizacijama koje se bave liječenjem i rehabilitacijom alkoholičara, na stručnim i znanstvenom području, putem raznih seminara, stručnih predavanja, znanstvenih skupove, studijskih putovanja, razmjene literature i sl.

Na temelju članka 8. i 11. Zakona o udrugama (Narodne novine, br. 70/97. i 106/97.), Skupština Saveza klubova liječenih alkoholičara Republike Hrvatske, održana 14.10.2000. godine, donijela je

S T A T U T

SAVEZA KLUBOVA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA REPUBLIKE HRVATSKE

I . OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Statutom Saveza klubova liječenih alkoholičara Republike Hrvatske utvrđuje se: naziv, sjedište i područje djelovanja Saveza klubova liječenih alkoholičara Republike Hrvatske; zastupanje; ciljevi i djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi; ostvarivanje javnosti rada; članstvo i članarina; prava, obveze i odgovornost članica; unutarnji ustroj; tijela, njihov sastav, ovlasti, način odlučivanja, uvjeti i način izbora i opoziva, trajanje mandata i odgovornost članova tijela; imovina i raspolaganje mogućom dobiti; način stjecanja imovine te prestanak i postupak s imovinom u slučaju prestanka rada Saveza klubova liječenih alkoholičara Hrvatske.

Članak 2.

Savez klubova liječenih alkoholičara Republike Hrvatske (u nastavku teksta: Savez) čine slobodno i dobrovoljno udružene udruge klubova liječenih alkoholičara Republike Hrvtaske, te pravne osobe koje se bave liječenjem i rehabilitacijom alkoholizma, kao i druge pravne osobe utvrđene statutom , ako prihvate prava i obveze ovog Statuta.

Savez ima svojstvo pravne osobe i upisuje se u Registar udruga pri Ministarstvu uprave.

Članak 3.

Puni naziv Saveza je:

Savez klubova liječenih alkoholičara Republike Hrvatske.

Savez ima i skraćeni naziv, koji glasi:

SKLARH

U međunarodnom komuniciranju, uz naziv na hrvatskom jeziku Savez upotrebljava i naziv na engleskom jeziku, koji glasi:

Association of Clubs of Treated Alcoholics of the Republic Croatia.

Sjedište Saveza je:

Klinika za psihijatriju, alkoholizam i druge ovisnosti,

Klinička bolnica "Sestre milosrdnice", Vinogradska cesta 29,

10000 Zagrebu.

Savez djeluje na području Republike Hrvatske.

Savez zastupa i predstavlja predsjednik Saveza.

Članak 4.

Savez ima pečat okruglog oblika, promjera 35 mm, koji je obodno ispisan punim nazivom Saveza na hrvatskom jeziku, a u sredini je sjedište Saveza.

Članak 5.

Savez surađuje i može se učlanjivati u slične asocijacije i saveze u zemlji i inozemstvu.

Članak 6.

Rad Saveza je javan.

Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavješćivanjem članica Saveza i putem javnog priopćavanja.

Članice se o radu Saveza izvješćuju dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela Saveza.
Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu nazočiti sjednicama tijela Saveza i izvješćivati javnost o radu tih tijela i Saveza.

Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada Savez može izdavati svoje glasilo u skladu s propisima o javnom informiranju. Odluku o izdavanju glasila donosi Upravni odbor.

Savez po potrebi izdaje i druga sredstva javnog informiranja (periodične publikacije, biltene, plakate i sl.).

II. CILJEVI I DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI

Članak 7.

Osnovni cilj Saveza je poticanje, unapređivanje i koordinacija zajedničkih interesa udruženih članica, kao i poticanje osnivanja novih klubova liječenih alkoholičara i udruživanja svih zainteresiranih u udruge, radi ostvarivanja interesa i unapređivanja kvalitete rada i apstinencije članova u klubovima liječenih alkoholičara.

Ciljeve iz stavka 1. ovog članka Savez ostvaruje sljedećim djelatnostima:

" promiče i unapređuje kvalitetu rada organiziranjem županijskih udruga zajednica klubova liječenih alkoholičara

" osigurava redovit protok informacija relevantnih za rad svojih članica

" surađuje s domaćim i međunarodnim organizacijama koje se bave liječenjem i rehabilitacijom alkoholizma

" radi na stalnom stručnom i znanstvenom usavršavanju svog članstva organizirajući seminare i stručna predavanja, znanstvene sastanke i studijska putovanja, razmjene te sve druge oblike usavršavanja u zemlji i inozemstvu

" organizira kongres klubova liječenih alkoholičara svake 3 godine

" da u svrhu što uspješnijeg rada na stručnom i znanstvenom području aktivno surađuje sa srodnim društvima, znanstvenim, nastavnim i zdravstvenim organizacijama

" obavlja zajedničku propagandnu djelatnost u cilju promicanja apstinencije od alkohola, liječenja alkoholizma i resocijalizaciju ovisnika o alkoholu

" uspostavlja brži protok stručnih informacija, ideja i mišljenja

" izdaje prema potrebi publikacije i časopise

" surađuje s drugim istovrsnim i sličnim savezima, udrugama i organizacijama u zemlji i inozemstvu, te svim organizacijama koje podupiru rad Saveza, a posebno s Hrvatskim društvom za suzbijanje alkoholizma i drugih ovisnosti i Klinikom za psihijatriju,alkoholizam i druge ovisnosti Kliničke bolnice "Sestre milosrdnice"

" zastupa interese članica kod nadležnih tijela u zemlji i inozemstvu

" obavlja i druge poslove koji pridonose ostvarivanju ciljeva i djelatnosti utvrđenih ovim statutom

" brine se o pozitivnoj afirmaciji klubova liječenih alkoholičara i njihovih članova i

" organizira superviziju rada klubova liječenih alkoholičara i udruga klubova i drugih programa rada klubova kao i stručnih i dostručnih djelatnika.

III. ČLANSTVO SAVEZA, PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOST ČLANICA

Članak 8.

Članstvo u Savezu je dragovoljno.

Članom Saveza mogu postati:

" klubovi liječenih alkoholičara, županijske udruge klubova liječenih alkoholičara iz Republike Hrvatske, svaka pravna osoba u Republici Hrvatskoj koja se bavi liječenjem i resocijalizacijom ovisnika o alkoholu i

" svaka druga pravna osoba u Republici Hrvatskoj koja ima interes da promiče i pomaže rad Saveza, te unapređuje život apstinenata u cjelini.

Članak 9.

Udruge klubova liječenih alkoholičara, kao i druge pravne osobe koje se žele udružiti u Savez, donose odluku o udruživanju u Savez i prihvaćanju svih obveza članica utvrđenih ovim statutom.

Prava i obveze članice Saveza počinju se primjenjivati onog dana kada Savez zaprimi odluku o udruživanju u Savez.

Članstvo u Savezu stvara vezu profesionalne solidarnosti među članicama i među članovima udružene članice te dužnost dobrih i lojalnih odnosa, pomoći i međusobne suradnje.

Savez vodi popis svojih udruženih članica. O obliku, sadržaju i načinu vođenja popisa odlučuje Upravni odbor Saveza.

Članak 10.

Članica Saveza ima sljedeća prava:

" da sudjeluje u upravljanju Savezom

" da predlaže i bira svoje predstavnike u tijelima Saveza

" da neposredno i putem svojih predstavnika u tijelima Saveza inicira i predlaže donošenje, te izmjene i dopune Statuta i drugih općih akata, odluka programa i drugih akata čije donošenje spada u nadležnost tijela Saveza

" da daje inicijative i prijedloge glede razvijanja i provođenja aktivnosti Saveza

" daje primjedbe i mišljenja o radu tijela Saveza

" da sudjeluju u svim aktivnostima Saveza prema vlastitom izboru i interesu i

" dobivati sve informacije koje prikuplja Savez, te biti obaviještena o radu Saveza i njegovih tijela, te o materijalnom poslovanju.

Članica Saveza ima sljedeće obveze:

" čuvati i promicati interes i ugled Saveza svojim korektnim i profesionalnim radom i odnosom

" sudjelovati u izvršavanju ciljeva i djelatnosti Saveza te izvršavati povjerene poslove i zadatke

" izvršavati sve odluke tijela Saveza

" pridržavati se odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Saveza i

" plaćati članarinu.

Članak 11.

Članstvo u Savezu prestaje:

" prestankom djelovanja Saveza

" pismenom odlukom nadležnog tijela člana Saveza o istupanju iz članstva

" isključenjem iz članstva i

" brisanjem iz članstva.

Članica Saveza može biti isključena iz Saveza ako je svojim djelovanjem prouzročila ozbiljnu štetu Savezu i njenim članicama ili svojim djelovanjem šteti i narušava ugled Saveza ili članica, te ako postupa suprotno odredbama ovog Statuta.

Članica Saveza može biti brisana iz popisa članstva ako nije platila članarinu duže od tri mjeseca.

Odluku o isključenju i brisanju iz popisa članstva donosi Upravni odbor, a protiv njegove odluke u roku od 30 dana može se uložiti žalba Skupštini, čija je odluka konačna.

IV. TIJELA SAVEZA

Članak 12.

Tijela Saveza jesu:

" Skupština

" Upravni odbor

" Predsjednik Saveza

" Nadzorni odbor

" Tajnik

Skupština

Članak 13.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Savezom, a čine je izabrani predstavnici pravnih osoba imenovane od osoba ovlaštenih za zastupanje članica udruga klubova liječenih alkoholičara,

Član Skupštine je i po jedan predstavnik pravne osobe koja se bavi liječenjem alkoholizma i resocijalizacijom i druge pravne osobe članice Saveza, koje imenuju osobe ovlaštene za zastupanje te pravne osobe.

Upravni odbor Saveza prije svake sjednice Skupštine svojom odlukom utvrđuje ukupan broj predstavnika članica Saveza koji čine sastav Skupštine za određenu sjednicu.

Mandat članova Skupštine traje četiri godine i može se ponoviti.

Članak 14.

Redovita Skupština Saveza održava se najmanje jednom godišnje.

Predsjednik Saveza može sazvati izvanrednu Skupštinu na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje jedne trećine ukupnog broja članica Saveza, s time da se odmah predloži dnevni red.

Ako predsjednik Saveza ne sazove Skupštinu, na zahtjev predlagača iz stavka 2. ovog članka, u roku od 30 dana od dana podnesenog zahtjeva sazvat će je predlagač.

Na izvanrednoj Skupštini razmatraju se samo pitanja zbog kojih je sazvana.

Članak 15.

Skupštinu saziva predsjednik Saveza dostavljanjem pismenih poziva članovima Skupštine najmanje 8 dana prije održavanja sjednice.

Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda. Uz poziv dostavljaju se i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu.

Skupštini predsjedava predsjednik Saveza.

Način rada Skupštine može se urediti Poslovnikom o radu.

Članak 16.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako je nazočno najmanje polovina članova (predstavnika) članica Saveza.

Skupština pravovaljane odluke donosi većinom glasova nazočnih na Skupštini.

Sjednice Skupštine su javne, a o njenom se radu vodi zapisnik.

Članak 17.

Skupština Saveza:

" donosi Statut i njegove izmjene i dopune

" donosi opće akte potrebne za djelovanje Saveza

" bira i razrješava predsjednika i dopredsjednika Saveza, članove Upravnog i Nadzornog odbora

" razmatra izvješće predsjednika o radu Saveza

" donosi programske orijentacije Saveza i program rada

" odlučuje o sudjelovanju Saveza u radu u domaćim i inozemnim organizacijama

" razmatra stručna načela rada i aktivnosti uključujući seminare, simpozije, kongrese i druge stručne skupove

" potvrđuje odluke koje je donio Upravni odbor, a za koje je potrebna suglasnost Skupštine

" odlučuje o udruživanju s drugim organizacijama, učlanjivanju u druge organizacije ili istupanje iz njih

" rješava o žalbama članica Saveza u drugom stupnju

" odlučuje o prestanku Saveza

" imenuje ovlaštene osobe za zastupanje Saveza i

" odlučuje o drugim pitanjima od značenja za rad Saveza utvrđenim ovim Statutom koja nisu stavljena u nadležnost drugog tijela.

Upravni odbor

Članak 18.

Upravni odbor je izvršno tijelo Skupštine Saveza i rukovodi radom Saveza između dviju sjednica Skupštine.
Upravni odbor ima 17 članova.

Predsjednik Saveza je po svom položaju predsjednik Upravnog odbora, a 16 članova Upravnog odbora bira Skupština iz svog sastava.

Upravni odbor i svaki njegov član odgovara za svoj rad Skupštini.

Mandat predsjednika Saveza i članova Upravnog odbora traje 4 godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

Članak 19.

Upravni odbor:

" utvrđuje prijedlog statuta i njegovih izmjena i dopuna

" imenuje tajnika

" donosi financijski plan i završni račun

" podnosi Skupštini godišnji izvještaj o svom radu

" odlučuje o visini članarine

" odlučuje o isključenju i brisanju članice Saveza iz članstva

" brine se o informiranju članstva i javnosti

" donosi odluke o izdavanju stručnih časopisa i glasila Saveza,

" odlučuje o korištenju imovine Saveza

" donosi odluku o potrebi upućivanja predstavnika Saveza na međunarodne skupove, kao i odluku o odobravanju troškova putovanja i boravka predstavnika

" osniva odbore, komisije i druga tijela koja pomažu ostvarivanju ciljeva Saveza

" bira počasne članove i predlaže dodjeljivanje nagrada za postignute rezultate u radu i

" obavlja sve druge aktivnosti koje mu Skupština stavi u nadležnost.

Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi, a saziva ih i vodi predsjednik Saveza.

Sjednica se može održati ako je nazočna većina članova Upravnog odbora, a pravovaljane odluke donose se većinom ukupnog broja članova Upravnog odbora.

Članak 20.

Upravni odbor osniva odbore i druga povremena radna tijela Saveza.

Upravni odbor imenuje predsjednika i članove odbora i radnih tijela iz reda svojih članova ili članova Skupštine, a može imenovati i iz reda članova članica Saveza. Aktom o imenovanju određuju se zadaci i poslovi te vrijeme na koje se članovi imenuju.

Odbori i druga povremena radna tijela obavljaju poslove i zadaće za koje su osnovani i o tome podnose izvješća Upravnom odboru.

Predsjednik Saveza

Članak 21.

Predsjednik Saveza:

" zastupa i predstavlja Savez u zemlji i inozemstvu

" saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora, te predlaže dnevni red

" odgovara za zakonitost rada Saveza

" brine se o informiranju članstva i ostvarivanju javnosti rada i

" provodi odluke Skupštine i Upravnog odbora.

Za svoj rad predsjednik odgovara Skupštini i Upravnom odboru.

Opoziv

Članak 22.

Skupština Saveza može opozvati i razriješiti Upravni odbor i predsjednika Saveza i prije isteka vremena na koje su izabrani ako prekorače svoja ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno povjerene obveze te ako ne postupaju sukladno ovom Statutu i važećim zakonskim propisima.

Nadležno tijelo članice Saveza može iz razloga propisanih stavkom 1. ovoga članka opozvati svog predstavnika u Skupštini Saveza, a ako je taj predstavnik i član Upravnog odbora ujedno mu prestaje i mandat člana Upravnog odbora. Novom predstavniku kojeg uputi članica Saveza mandat u Skupštini traje do isteka mandata opozvanog člana, a ako je opozvani član bio i član Upravnog odbora, automatizmom je i član Upravnog odbora, kojem mandat traje do isteka mandata sastava Upravnog odbora u koji jeizabran.

Ako razrješava pojedine članove Upravnog odbora ili predsjednika Saveza, Skupština tada bira nove članove Upravnog odbora, odnosno novog predsjednika na vrijeme do isteka mandata u čiji su sastav birani.

Razrješava cijeli Upravni odbor, Skupština tada bira novi s punim mandatom.

Svaki član Upravnog odbora i predsjednik Saveza može zatražiti svoje razrješenje prije isteka mandata na koji je izabran, s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju. Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj sjednici.

Nadzorni odbor

Članak 23.

Nadzorni odbor ima 5 članova koje bira Skupština na vrijeme od 4 godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

Član Upravnog odbora ne može biti član Nadzornog odbora.

Predsjednik Nadzornog odbora, kojeg biraju članovi između sebe, saziva sjednice odbora, rukovodi njegovim radom i obavlja druge poslove koje mu povjeri odbor ili Skupština.

Članovi Nadzornog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini.

Članak 24.

Nadzorni odbor razmatra i nadzire:

" primjenu odredaba ovoga Statuta i drugih općih akata Saveza,

" materijalno-financijsko poslovanje i korištenje imovine Saveza,

" ostvarivanje odluka, zaključaka i drugih akata, te

" obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština.

Članak 25.

Nadzorni odbor ima pravo zatražiti uvid u dokumentaciju i sve podatke o radu i poslovanju Saveza. Upravni odbor i predsjednik Saveza dužni su bez odgađanja omogućiti uvid u zatraženu dokumentaciju i podatke i dati tražene obavijesti.lanovi Nadzornog odbora mogu nazočiti sjednicama Upravnog odbora, ali bez prava odlučivanja.

Nadzorni odbor može zatražiti sazivanje sjednice Upravnog odbora i Skupštine ako utvrdi nepravilnosti u financijskom ili drugom poslovanju Saveza, nemarnost u izvršavanju poslova ili povrede Statuta i drugih općih akata Saveza.

Članak 26.

Na način i postupak opoziva i razrješenja Nadzornog odbora ili pojedinog njegovog člana primjenjuju se odredbe ovog Statuta o opozivu.

V. IMOVINA

Članak 27.

Imovinu Saveza čine prihodi koje Savez ostvaruje od:

" članarine

" donacija i dotacija

" sredstva dobivenih od međunarodnih organizacija koje podupiru rad i djelovanje Saveza

" sredstva ostvarenih organiziranjem seminara i predavanja te od izdavačke djelatnosti sukladno zakonu i

" ostalih prihoda ostvarenih sukladno zakonu.

Članak 28.

Savez upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.

Računovodstvene i knjigovodstvene poslove za Savez obavlja Upravni odbor, koji za te potrebe može angažirati i vanjskog suradnika.

Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se završni račun.

Upravni odbor Saveza ima naredbodavno pravo u raspolaganju imovinom Saveza.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Savez ostvari dobit, ona se koristi isključivo za obavljanje i unapređivanje djelatnosti

Saveza kojima se ostvaruju ciljevi Saveza utvrđeni ovim Statutom.

VI. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 29.

Statut je temeljni opći akt Saveza i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.

Nacrt izmjena i dopuna statuta priprema i utvrđuje Upravni odbor Saveza i upućuje ga na raspravu članicama Saveza.

Upravni odbor Saveza razmatra primjedbe i prijedloge koji su dani u raspravi, zauzima stavove o njima i utvrđuje prijedlog Statuta.

Članak 30.

Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština, a između zasjedanja Skupštine tumačenje može dati i Upravni odbor, s time da je o tome dužan podnijeti izvješće Skupštini na prvoj sljedećoj sjednici.

Članak 31.

Sva unutarnja pitanja Saveza, kao i druga pitanja koja nisu uređena Statutom, a zahtjevaju podrobnu razradu, bit će uređena općim aktima koje donosi Skupština Saveza.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Savez prestaje odlukom Skupštine i u slučajevima propisanim zakonom.

U slučaju prestanka Saveza imovina će pripasti drugom Savezu koji ima djelatnosti slične djelatnostima ovog Saveza, a ako takvog saveza nema imovina će se podijeliti članicama Saveza na jednake dijelove.

Članak 33.

Ovaj Statut stupa na snagu s danom donošenja, a primjenjuje se s danom upisa u registar udruga pri Ministarstvu uprave.

 

Predsjednica Skupštine

Saveza klubova liječenih alkoholičara Republike Hrvatske

mr. sc. dr. Vesna Golik - Gruber