zapisnik osnivacka KLA statut KLA
program narativno
financijski obrazac

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama ( Narodne novine broj 88/01 ) Osnivačka Skupština XXX- Kluba liječenih alkoholičara održana xx.xx.xx, g. donijela je


S T A T U T

XXX -
KLUBA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA

Naziv mjesta

I.OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.
Ovim statutom reguliraju se odredbe: o nazivu, sjedištu i području djelovanja KLA; odrebe o zastupanju; i ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o unutarnjem ustroju, o članstvu i članarini; pravima, obavezama, i stegovnoj odgovornosti članova, o tijelima KLA, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata te odgovornosti članova; o imovini načinu financiranja KLA; prestanku rada, te postupku s imovinom u slučaju prestanka rada udruge.


II.NAZIV; SJEDIŠTE I PODRUĆJE DJELOVANJA


Članak 2.

Naziv društva je : XXX- Klub liječenih alkoholičara, naziv mjesta
Skračeni naziv društva je : KLA XXX, Vukovar
Sjedište udruge je : adresa

Članak 3.
XXX - Klub liječenih alkoholičara ( u daljnjem tekstu KLA) je udruga dragovoljno udruženih građana liječenih alkoholičara I članova njihovih obitelji, kao I alkoholičara koji su se odlučili liječiti I njihovih obitelji, te stručnih djelatnika, registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu.
KLA "XXX" je neprofitna pravna osoba.


III. ZNAK I PEČAT KLA XXX

Članak 4.
KLA ima pečat.
Pečat kluba je ??????? (opis dimenzija i izgleda)

Članak 5.

KLA zastupaju : Predsjednik , dopredsjednik i tajnik.
Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Kluba.

IV. CILJEVI I DJELATNOSTI KLA

Članak 6.
Osnovni ciljevi KLA su :

Klub je osnovan u cilju pojedinačnog i obiteljskog liječenja, rehabilitacije i resocijalizacije liječenih alkoholičara I članova njihovih obitelji u skladu s općim društvenim interesima.


Članak 7.

Djeltnosti Kluba ostvaruju se uz rad ili nadzor stručnog djelatnika i sastoje se u slijedećem :

" Nastavak liječenja, rehabilitacija i resocijalizacija alkoholičara i njihovih obitelji..
" Djelovanje članstva u cilju da se u obiteljima liječenih alkoholičara što prije uspostave skladni odnosi, koji su bili narušeni alkoholizmom.
" Razvijanje principa samopomoći i uzajamne pomoći članova i njihovih obitelji u cilju što duže apstinencije.
" Provođenje što šire stalne edukacije svih članova i njihovih obitelji s ciljem da se što više upoznaju s vlastitom bolešću i načinima njenog liječenja.
" Pomaganje članovima koji imaju poteškoća u lijećenju a posebno u slučaju recidiva, te pronalaženje načina za uspješniju pomoć kroz prijateljske posjete obiteljima da bi se lijećenje nastavilo.
" Senzibiliziranje okoline o problemu alkoholne ovisnosti, te uključuvanje u aktivan rad lokalne zajednice.
" Poticanje kulturnih, sportskih i drugih aktivnosti koje će olakšati i učvrstiti apstinenciju članova.

Članak 8.

Rad KLA je javan. Javnost rada KLA ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, te pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu KLA, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima, te putem promotivnih materijala I sredstava javnog priopćavanja.


V. ČLANSTVO U KLA
Članak 9.

Članom kluba može postati svaki državljanin Republike Hrvatske.

.


Članak 10.

Članom Društva se postaje upisom u registar članova koji vodi tajnik društva.

Članak 11.

Predsjedništvo Društva određuje iznos članarine za svaku tekuću godinu.


Članak 12.

Prava članova su :

" Da neposredno ili putem predstavnika sudjeluju i odlučuju u tijelima udruge ili zajednice udruga.
" Da biraju i budu birani u sva tijela udruge ili zajednice udruga.
" Da traže pomoć od članova. stručnih djelatnika i članova udruge kad im je pomoć potrebna.
" Da dobiju diplomu za 1,2,3,4,5,10 te dalje za svakih pet godina uspješne apstinencije i aktivnog rada u udruzi

Članak 13.
Obveze članova su :

" Da redovito prisustvuju sastancima udruge zajedno sa članovima obitelji.
" Da svojim aktivnim radom ostvaruju ciljeve i djelatnosti udruge
" Da svladavaju osnovna znanja a zatim neprestano usavršavaju i prošituju ista, a koja se odnose na alkoholizam.
" Da se uključuju u prijateljske posjete obiteljima članova udruge.
" Da pružaju svakovrsnu pomoć jedni drugima u očuvanju apstinencije.
" Da plaćaju članarinu prema odluci Predsjedništva za svaku tekuću godinu.


Članak 14.

Članstvo u KLA prestaje:

" Svojevoljnim istupanjem člana
" Brisanjem člana iz članstva
" Isključenjem člana iz KLA

Član Kluba može biti islključen iz članstva, ako prekrši odredbe Statuta ili ugrozi interse Kluba, ili prouzroči ozbiljnu štetu Klubu i njegovom članstvu.
Odluku o isključenju donosi Predsjedništvo Kluba.
Isključeni član ima pravo žalbe Skupštini Kluba čija je odluka o isključenju konačna.

Odluku o isključenju člana iz KLA donosi Skupština KLA ili Predsjedništvo(bolje Skupština).


Članak 15.

KLA se može učlaniti u druge udruge srodnih djelatnosti u RH kao i izvan teritorija RH. Odluku o udruživanju donosi Skupština KLA

VI.TIJELA KLA
Članak 16.

Upravna tijela KLA su : Skupština, Predsjedništvo i Nadzorni odbor KLA

Članak 17.

Skupština Društva je najviše tijelo udruge i čine je svi članovi KLA

Članak 18.

Skupština može biti redovita, izborna ili izvanredna.
Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica održava svake četiri godine.
Sjednice Skupštine saziva Predsjedništvo KLA. U odluci o sazivanju Skupštine Predsjedništvo utvrđuje dnevni red , dan i mjesto održavanja sjednice.
Predsjedništvo je dužno sazvati sjednicu skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova KLA ili Nadzorni odbor KLA.
Ako Predsjedništvo ne sazove sjednicu skupštine u roku 15 dana od dana dostave zahtjeva najmanje trećine članova ili Nadzornog odbora, sazvat će je predlagatelj ( odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice) .

Članak 19.

Skupštini predsjedava predsjednik KLA, a u njegovoj odsutnosti dopredjednik. U slučaju odsutnosti predsjedinka i dopredsjednika KLA, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.
O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi KLA

Članak 20.

Skupština odlučuje pravovaljano, ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine. Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

Članak 21.
Skupština kluba :

" utvrđuje politiku razvitka KLA
" donosi i mijenja Statut KLA
" dosnosi financijski plan i završni račun materijalnog poslovanja KLA
" donosi i mijenja program rada KLA
" donosi druge akte i odluke važne za rad KLA
" bira i razrješuje dužnosti članove Predsjedništva i Nadzornog odbora
" bira i razrješuje dužnosti predsjednika, dopredsjednika i tajnika KLA
" razmatra i usvaja izvješća o radu KLA
" osniva i imenuje odbore, komisije i slična tijela prema potrebi, te im utrvđuje zadatke
" bira predstavnike u zajednicu udruga
" daje smjernice za rad Kluba
" odlučuje o prestanku rada KLA
" obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom
" donosi odluku o imenovanju počasnog člana


Članak 22.

Predsjedništvo:


Izvršne funkcije i druge poslove ovim Statutom obavlja Predsjedništvo Društva.


Članak 23.

Predsjedništvo je sastavljeno od 5 člaova (predsjednika, dopredsjednika, tajnika i još 2 izabrana člana.)
Predsjedništvo je izvršno i operativno kolegijalno tijelo. Predsjednik KLA saziva sjednice Predsjedništva i rukovodi njegovim radom.
Predsjedništvo se bira svake četiri godine.

Članak 24.

Predsjedništvo :
" utvrđuje prijedloge Programa rada I Statut koji se podnose Skupštini na razmatranje
" saziva Skupštinu kla
" brine o izvršenju usvojenog Programa rada i provedbi odluka Skupštine kla
" upravlja imovinom KLA
" podnosi izvješća o radu Skupštini KLA
" imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke
" obavlja i druge poslove određene Statutom i drugim općim aktima KLA


Članak 25.

Sjednicu Predsjedništva saziva predsjednik KLA
Odluke Predsjedništva donose se većinom glasova svih članova Predsjedništva.
Sjednice Predsjedništva održavaju se prema potrebi o čemu odlučuje predsjednik, a mora se održati najmanje dva puta godišnje.

Članak 26.

Za svoj rad Predsjedništvo je odgovorno Skupštini. Predsjedništvo podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu.
Mandat članova Predsjedništva traje četiri godine.

Nadzorni odbor
Članak 27.

Nadzorni odbor KLA prati i nadzire rad tijela utvrđenih ovim Statutom.
O svom nalazu i mišljenju obavještava Skupštinu KLA i organ čiji je rad nadziran.
Nadzorni odbor utvrđuje da li je djelatnost KLAu skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima KLA
Nadzorni odbor posebno nadzire materijalno i financijsko poslovanje KLA.

Članak 28.

Nadzorni odbor ima 3 člana, a mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.
Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi.
Nadzorni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom glasova članova Nadzornog odbora.
Nadzorni odbor ima tri člana, od kojih je jedan obavezno stručni djelatnik..

Predsjednik kluba:
Članak 29.

Predsjednika KLA bira Skupština na mandat od 4 godine. Predsjednik KLA je po funkciji ujedno i predsjednik Predsjedništva.

Predsjednik :
" zastupa KLA
" pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Predsjedništva KLA
" rukovodi radom Skupštine i Predsjedništva
" obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom
" Predsjednik Kluba podnosi izvješće o svom radu Predsjedništvu i Skupštini KLA
" U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika u svim poslovima zamjenjuje dopredsjednik


Tajnik kluba
Članak 30.

Tajnika Kluba bira i imenuje Skupština na mandat od 4 godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova KLA. Tajnik Kluba vodi Registar članova.

VII. IMOVINA KLA I NAČIN STJECANJA

Članak 31.

Imovinu KLA čine novčana sredstva, pokretne stvari potrebne za djelatnost društva, nekretnine i druga imovinska prava.

Članak 32.
KLA stječe imovinu :
" članarinom
" dragovoljnim prilozima i darovima
" dotacijom iz proračuna
" iz drugih izvora u skladu sa zakonom

Članak 33.

Nadzor nad imovinom I materijalnim poslovanjem KLA vrši nadzorni odbor KLA.
Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Nadzorni odbor podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.


VIII. PRESTANAK RADA KLA


Članak 34.

KLA prestaje s radom u slučajevima predviđenim zakonom.
U slučaju prestanka rada Kluba, o imovini će odlučiti Skupština.
U slučaju prestanka rada temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku djelovanja KLA dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine KLA.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

Statut KLA donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova u Skupštini nakon provedene rasprave.

Članak 36.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština KLA, a tumačenje drugih akata daje Predsjedništvo KLA.


U naziv mjesta, xx.xx 2007. godine.
P r e d s j e d n i k K l u b a


 


 
After seeing Santiago Choppers’ custom Moto Guzzi V1100 a few months back,NIKE ROSHE TWO FLYKNIT we’NIKE AIR JORDAN SKY HIGH OGve been fiending for an equally impressive bike.Adidas Yeezy Boost 750 Today,MBT TARIKI MEN we’NIKE ZOOM WINFLO 3re in luck, with an excellent Moto Guzzi V75 by Venier Customs. Remade in Italy by Stefano Venier and his team, the 1989 V75 features a load of upgrades including a new tank, seat, rear fender and side panel. The Mistral exhaust system adds a powerful touch without compromising the silhouette of the bike’MBT KITABU GTX SHOESs iconic form. Source: HiConsumption .MBT KIFUNDO MENJamieson’s has been a family owned business for five generations and specializes in producing and spinning wool from the sheep on Scotland’s remote Shetland Islands. A special collaboration between Penfield and Jamiesons’s,NIKE AIR FOAMPOSITE ONE the two brands have worked on the Gillman Jacket and the Gillman Vest, both incorporating Jamieson’s Shetland wool in an exclusive limited edition. Both the yoke and hand-warmer pockets are constructed in Fair Isle patterned wool, contrasting the tough 60/40 Cotton Nylon outer. Additional insulation is provided by the premium 80/20 down while hardwearing copper snaps keep the front sealed against the elements.ADIDAS YEEZY 350 BOOST V2 Leather trimmed piped cuffs give a tough finish and protect from wear and tear. The jacket and vest are available for men and women now in the Penfield USA online store.NIKE AIR HUARACHE CHAUSSURES