Ovisnost o alkoholu

?lanci

Dr. sci Zoran Zori?i?:

Problemi povezani s pijenjem alkohola u mladih ljudi u Republici Hrvatskoj

Doc. dr. sc. Darko Breitenfeld

Alkohol i djelovanje

Doc. dr. sc. Darko Breitenfeld

Za?to se pije alkohol

 

Doc.dr. sci Zoran Zori?i?

Imperativi i kontroverze zakonskog tretmana rizi?nih ?imbenika zdravlja stanovni?tva

Doc. dr. sc. Zoran Zori?i?

Supruge alkoholi?ara ? ?rtve i sukrivci lo?eg braka

 

 

 

 

 

 

 

 


?TO JE ALKOHOLIZAM

Sve ?to trebate znati, a niste znali o alkoholizmu

Naj?e??a pitanja o zloporabi i ovisnosti o alkoholu


Prim. dr. Sr?an Maru?i?
Prof. dr. sc. Vlatko Thaller


SADR?AJ

1. ?to je ovisnost o alkoholu (alkoholizam)?
2. Je li alkoholizam bolest?
3. Je li alkoholizam nasljedan?
4. Mo?e li se alkoholizam izlije?iti?
5. Mo?e li se alkoholizam lije?iti i kako?
6. Koji se lijekovi primjenjuju u lije?enju ovisnosti o alkoholu?
7. Ima li uspjeha u lije?enju alkoholizma?
8. Javljaju li se alkoholom uzrokovani problemi samo u ovisnika o alkoholu?
9. Koji su naj?e??i alkoholom uzrokovani zdravstveni problemi?
10. Jesu li neke skupine ljudi podlo?nije nastanku alkoholizma?
11. Kad se mo?e re?i za nekoga da ima problema vezanih uz prekomjerno pijenje alkohola?
12. Mo?e li se jednostavno prestati s pijenjem?
13. ?to u?initi kako biste alkoholi?ara potaknuli da prihvati pomo? u vezi s prestankom pijenja i zapo?ne lije?enje?
14. Postoji li, koli?inski, sigurno - bez posljedica, pijenje?
15. Za?to se ne preporu?uje piti alkohol u trudno?i?
16. Kako pijenje alkohola djeluje na osobe starije dobi?
17. Djeluje li alkohol druga?ije u ?ena?
18. Je li to?no da manje koli?ine alkohola povoljno utje?u na rad srca i krvnih ?ila?
19. Treba li izbjegavati pijenje alkohola ako se uzimaju lijekovi?UVOD

Pijenje alkoholnih pi?a je dio op?eprihva?enog dru?tvenog pona?anja. Upravo zato ?to je pijenje alkohola ra?ireno i poticano u svakodnevnoj ljudskoj komunikaciji i pona?anju, razvile su se i neke nedoumice vezane uz definiranje prekomjernog pijenja, kao i uz prosudbu o tome postoji li ovisnost o alkoholu i alkoholom uzrokovanim problemima. Tako, s jedne strane, postoji uvrije?en i prihva?en stav o umjerenom pijenju, a s druge strane stvara se negativan stav prema onima koji prekomjerno piju i postaju ovisnici o alkoholu. Iako je ve? desetlje?ima nepobitno prihva?ena spoznaja da je alkoholizam bolest, jo? uvijek je prisutan moralisti?ki stav prema alkoholom uzrokovanim problemima, kojim se stvara odre?ena stigmatizacija i predrasude kad je rije? o alkoholi?arima.
Upravo stoga je bila namjera autora da ovom knji?icom na popularan na?in predo?e svu kompleksnost problema uzrokovanih prekomjernim pijenjem alkohola. Autori su u ovoj knji?ici, kroz naj?e??e postavljana pitanja, koja su tijekom dugogodi?njeg rada s alkoholi?arima dobivali od obitelji alkoholi?ara, ali i od samih ovisnika o alkoholu, poku?ali rasvijetliti vje?nu dilemu vezanu uz pitanje, ?to je to alkoholizam (ovisnost o alkoholu), kako ga lije?iti, te kako prekomjerno pijenje alkohola utje?e na pojedinca, obitelj ali i na ?iru dru?tvenu zajednicu.
Vjerujemo da ?ete ?itanjem ove knji?ice ste?i jasniju sliku o ovisnosti o alkoholu, kao i o tzv. zlouporabi alkohola. Nadamo se da ?e ona pomo?i svima koji su alkoholi?ari, da razrije?e dilemu treba li ovisnost o alkoholu lije?iti, kada zapo?eti lije?enje i za?to je ono potrebno. Svima koji u obitelji imaju nekoga s alkoholom uzrokovanim problemima, ova ?e knji?ica pomo?i da spoznaju na?in i potrebu rje?avanja golemog problema koji se zove alkoholizam, odnosno ovisnost o alkoholu.
Na kraju, zahvaljujemo i farmaceutskoj tvrtki Belupo koja je omogu?ila tiskanje ove knji?ice, prepoznav?i va?nost preventivnog rada u suzbijanju ovog vrlo ra?irenog javno-zdravstvenog problema.

Autori

The new Rolex Deepsea replica watches is equipped with a 3235 calibre. This new generation of self-winding calibre is replica watches uk developed and manufactured by Rolex. It fully reflects Rolex uk replica watches innovative technology and state-of-the-art watchmaking technology. It is accurate, reliable, power reserve, anti-vibration and easy to use. It is replica watches online fundamentally improved.
Nakupte si originalne Futbalove Dresy na oficialnom online obchode Narodnej basketbalovej asociacie. Mame vsetky najlepsie futbalove dresy pre deti zo vsetkych top.has prazdnych dresov a viac za velkoobchodne ceny. Siroka skala atletickeho oblecenia pre Dresy na hokej, softball, basketbal, futbal a dalsie sporty.Projekt a prisposobit si vlastny basketbalovy tim dresy online.