Mr.dr.sc. Vesna Golik-Gruber

Opro?taj od u?itelja

uvodnik iz 1967. god

 

 

 

 

 

 

 


?IVOTOPIS VLADIMIRA HUDOLINA
Prof. dr. sc. Vi?nja Hudolin, Zagreb

Vladimir Hudolin ro?en je 2. svibnja 1922. godine u Ogulinu. Srednju ?kolu polazio je na Su?aku i maturirao1940. g. na su?a?koj Gimnaziji, gdje je bio me?u najboljim u?enicima. U Gimnaziji bio je ?lan udruge Domagoj u kojojse okupljala katoli?ka mlade?. Medicinski fakultet zavr?io je u Zagrebu 1948. godine. Specijalizaciju iz neuropsihijatrije zavr?io je u Zagrebu 1951. godine. Doktorat iz medicinskih znanosti obranio u Zagrebu 1961. g. Naslov primarijusa dobio 1962. g. Habilitirao za docenta na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1963. g. Za izvanrednog profesora i predstojnika Katedre za neurologiju, psihijatriju i klini?ku psihologiju Stomatolo?kog fakulteta Sveu?ili?ta u Zagrebu izabran 1970. godine, a za redovnog profesora izabran 1973. godine. Na toj du?nosti je sve do umirovljenja 1987. godine.
Umro je u Zagrebu 28. prosinca 1996. godine, gdje je i pokopan na groblju Mirogoj.
Od 1953. godine zamjenik, a od 1959. g. predstojnik Odjela za neurologiju, psihijatriju, a od 1970. g. predstojnik Klinike za neurologiju, psihijatriju, alkoholizam i druge ovisnosti sada?nje Klini?ke bolnice "Sestre milosrdnice" u Zagrebu. U mirovinu oti?ao 1987. godine.
Hudolinov rad na podru?ju izobrazbe i edukacije:
-Predstojnik Katedre na Stomatolo?kom fakultetu Sveu?ili?ta u Zagrebu iz neurologije, psihijatrije i klini?ke psiholagije,
-izobrazba specijalizanata iz neurologije i psihijatrije
-Predstojnik Katedre na Stomatolo?kom fakultetu Sveu?ili?ta u Zagrebu iz neurologije, psihijatrije i klini?ke psiholagije,
-izobrazba specijalizanata iz neurologije i psihijatrije,
-redoviti honorarni profesor iz socijalne psihijatrije i lije?enje glazbom na Glazbenoj akademiji u Zagrebu,
-profesor iz neurologije, psihijatrije i socijalne psihijatrije na Vi?oj ?koli socijalnih radnika, a kasnije na
-Interfakultskom studiju socijalnog rada u Zagrebu,
-honorarni profesor neurologije i psihijatrije na Vi?oj ?koli medicinskih sestara i zdravstvenih tehni?ara u Zagrebu,
-honorarni profesor socijalne psihijatrije i predstojnik Katedre na Vi?oj ?koli socijalnih radnika u Trstu (Italija)
-predava? na Poslijediplomskom studiju specijalizacije lije?nika op?e med i cine pri ?koli "Andrija ?[tampar" Medicinskog fakuleta u Zagrebu,
-povremeni predava? na ?koli za specijalizaciju iz psihijatrije pri Psihijatrijskoj klinici u Trstu itd.

Bio je pozvani predava? na mnogim sveu?ili?tima, zavodima i zdravstvenim i socijalnim ustanovama i udru?enjima u Europi, Sjevernoj i Ju?noj Americi, Aziji i Africi.
Osnovao je u Zagrebu 1974. godine Poslijediplomski studij iz socijalne psihijatrije, alkoholizma i drugih ovisnosti pri Sveu?ili?tu u Zagrebu.
Na Odjelu za neurologiju i psihijatriju dana?nje Klini?ke bolnice "Sestare milosrdnice" u Zagrebu uvodi 1953. ?godine otvoreni pristup lije?enju psihijatrijskih bolesnika (Open door policy in psyciatry), prvi te vrste u nas, a jedan od rijetkih u svijetu u to vrijeme. Istovremeno u psihijatrijski rad uvodi terapijsku zajednicu, grupnu psihoterapiju, obiteljsko lije?enje, sustavno (obiteljsko) lije?enje temeljeno na Op?oj teoriji sustava.
Preventivni rad na podru?ju alkoholom izazvanih pote?ko?a zapo?inje u Crvenom kri?u Hrvatske 1954.g. te je niz godina predsjednik Komisije za alkoholizam Glavnog odbora Crvenoga kri?a te radi na osnivanju op?inskih odbora Crvenoga kri?a za suzbijanje alkoholam izazvanih pote?ko?a.
Godine 1964. organizira Odjel za prou?avanje, suzbijanje i lije?enje alkoholom izazvanih poreme?aja sa stacionarom, dnevnom bolnicom, vikend bolnicom, dispanzerom za za?titu i unapre?ivanje du?evnog zdravlja i alkoholom izazvanim pote?ko?ama.
Iste 1964. g. organizira prvi Klub lije?enih alkoholi?ara izvan bolnice, u jednoj Zagreba?koj op?ini. Klubovi su se ubrzo pro?irili po ?itavom Zagrebu i Hrvatskoj te u svim republikama biv?e Jugoslavije.
S Republi?kim zavodom za za?atitu zdravlja osniva 1965. g. Republi?ki registar alkoholi?ara lije?enih u psihijatrijskim bolni?kim ustanovama u Hrvatskoj.? Registar je kompjutoriziran i jedinstven u svijetu.
Godine 1969. organizira prvu u nas 24-satnu telefonsku slu?bu za alkoholom izazvane pote?ko?e.
Godine 1969. osniva u nas prvi Stacionarni odjel za ovisnosti.
U zajednici s Bolnicom za plu?ne bolesti u Klenovniku osniva 1972.g. Odjel za kombinirane probleme (plu?ne bolesti i alkoholom izazvane pote?ko?e) i time ve? vrlo rano uvodi multidimenzionalni aspekt alkoholom izazvanih poreme?aja. Posljednjih godina multidimenzionalni pristup pro?irio je u Italiji na kombinaciju alkholom izazvanih poreme?aja s onim s psihi?kim pote?ko?ama, upotrebom drugih psihoaktivnih sredstava (droga), violentnim pona?anjem, egzistencijalnim pote?ko?ama i dr. U zajednici s Kazneno popravnim domom u Lepoglavi osniva slu?bu i tretman tzv. ovisnika o drogi.
U Italiji osniva prvi Klub lije?enih alkoholi?ara 1979.?g.?u Trstu, a u Udinama provodi prvi Seminar senzibilizacije za alkoholom izazvane pote?ko?e. Od tada do danas djeluje u Italiji preko 2500 klubova, kontinuirano se odr?avaju Te?ajevi senzibilizacije, osnovani su odjeli, dnevne bolnice i dispanzeri po ?itavoj Italiji. Nema niti jedne regije u Italiji, uklju?uju?i otoke, gdje ne postoje alkoholo?ki programi.
Italija je danas prva zemlja po smanjenju potro?nje alkoholnih pi?a slijede?i program Svjetske zdravstvene organizacije (Target 17 - smanjenje potro?nje alkoholnih pi?a za 25 % do 2000. godine). Godine 1997. Italija je imala smanjenje za 37 %, a da pri tome u Italiji ne postoji nacionalni program suzbijanja pote?ko?a vezanih uz pijenje alkohola.
Iz Italije Klubovi lije?enih alkoholi?ara pro?irili su se na ?panjolsku, Rusiju, Albaniju, Dansku, Bugarsku, ?vicarsku, Brazil, Ekvador, Novi Zeland, Slova?ku itd.
U svrhu edukacije na podru?ju socijalne psihijatrije i alkoholom izazvanih pote?ko?a osniva u Zagrebu ?kolu socijalne pdihijatrije, alkoholizma i drugih ovisnosti pri Klinici.
Godine 1984. osniva u Delnicama Europsku ?kolu za alkoholizam i ekolo?ku psihijatriju koju zatim prenosi u Italiju (Trst) i za ?ivota je njen direktor. Suorganizator je Svjetske organizacije socijalne psihijatrije i u nekoliko izbornih perioda bio je njen predsjednik, a zatim po?asni predsjednik. Suorganizator je Mediteranske organizacije Socijalne psihijatrije i u nekoliko izbornih mandata bio je njen predsjednik, a zatim po?asni predsjednik.
Organizator je ili suorganizator velikog broja nacionalnih i me?unarodnih kongresa, simpozija i stru?nih sastanaka u Hrvatskoj i inozemstvu sa podru?ja psihijatrije i alkohologije.
Proveo je niz znanstveno istra?iva?kih radova, posebno s podru?ja alkohologije?
Bio je ?lan niza znanstvenih i stru?nih organizacija i dru?tava s podru?ja medicine, psihijatrije i alkohologije u zemlji i inozemstvu.
Osnovao je i bio glavni urednik nekoliko nacionalnih i me?unarodnih ?asopisa te ?lan redakcije nekoliko me?unarodnih ?asopisa.
Za svoj rad na podru?ju psihijatrije, a posebno alkohologije primio je niz doma?ih i me?unarodnih priznanja. Po?asni je gra?anin grada San Daniele del Friuli (Italija).
Napisao je vi?e od 40 knjiga i oko 600 znastvenih I stru?nih ?lanaka iz psihijatrije i alkohologije (?etrdesetak knjiga i ud?benika, a u sedamdesetak je knjiga drugih auktora napisao odgovaraju?a poglavlja; objavio je 110 znastvenih radova, 252 stru?na rada, 22 ?lanka u Medicinskoj encikopediji, 97 prikaza i recenzija knjiga, i veliki broj publicisti?kih i zdravstveno odgojnih tekstova (cjelokupni popis Hudolinovih radova prikazan je u prilogu dr. D. W?lfl-a u ovoj knjizi).

Rolex Oyster replica watches uk Perpetual Rolex Deepsea model 126660, steel case, diameter 44 mm, steel one-way rotating outer ring, 60 minute scale outer ring with black Cerachrom ceramic word ring, molded numbers and scales with PVD coating technology plated with platinum swiss replica watches, D-blue lacquered dial, central hour, minute and second hand, fast-paced flashing calendar, stop-second performance, 18 ct white gold, easy-to-read Chromalight night light dot markers and hands, drain valve replica watches online, Ringlock system case And nitrogen alloy steel compression ring, round arched blue crystal mirror with a thickness of 5.5 mm, steel and 5-grade titanium basereplica watches.