O nama Ovisnost o alkoholu Godišnje skupštine Upravni odbor Aktivnosti Edukacije Osnivanje KLA Izdavaštvo
Alkohološki glasnik Zaslužni alkoholozi prof. dr. HUDOLIN Adresar   Linkovi   Početna
               

2000-2005

2005-2008

2009-2012

2013-2016

Temeljem odredaba članka 11 Zakona o udrugama (NN br. 88/2001) i članka 17. i 31. Statuta Hrvatskog saveza klubova liječenih alkoholičara , Upravni odbor Saveza je na svojoj sjednici održanoj 25.01.2005.g. donio je:

POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG ODBORA

I.OPĆE ODREDBE


Članak 1.

Poslovnikom o radu Upravnog odbora Saveza (u nastavku teksta Poslovnik) uređuju se pitanja značajna za rad Upravnog odbora, koja nisu uređena Zakonom o udrugama i Statutom Saveza. Odredbe ovog Poslovnika obvezuju članove Upravnog odbora i sve ostale osobe koje na bilo koji način sudjeluju u radu tog organa.

Članak 2.

Odredbe ovog Poslovnika moraju biti u skladu s odredbama Statuta Saveza. U slučaju suprotnosti odredbi Poslovnika s odredbama Statuta Saveza, prednost u primjeni imaju odredbe Statuta.

Članak 3.

Upravni odbor u pravilu radi i odlučuje u sjednicama.Upravni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice, na temelju konzultacije članova, ako nijedan od članova Upravnog odbora ne zahtjeva održavanje sjednice, odnosno ne protivi se donošenju odluke putem konzultacija.

Članak 4.

Predsjednik Upravnog odbora ili članovi Upravnog odbora koji su inicirali donošenje odluke putem konzultacija članova, dostavljaju odsutnim članovima pismenim putem prijedlog odluke formuliran tako da se o njemu članovi mogu izjasniti sa "ZA" ili "PROTIV". Uz prijedlog mora se dati i obrazloženje o razlozima takovog donošenja odluke.

Ako odsutni članovi Uparavnog odbora prihvate odlučivanje putem konzultacije, moraju najkasnije u roku od četiri (4) sata od primitka odnosno najkasnije u roku od dvadesetičetiri (24) sata od časa otposlanja telefaksa iz prethodnog stavka ovog članka,dostaviti telefaks ili telegrama u kojem će biti jasno i nedvojbeno izraženo kako je odsutni član glasovao.

Nakon što primi izjave svih članova Upravnog odbora koji odlučuje putem konzultacija, predsjednik će zapisnički utvrditi kako je koji član glasovao i utvrditi da li je odluka donesena. Zapisnik će potpisati predsjenik i zapisničar, te će ga dostaviti članovima redovnim putem.

Odluka donesena na način opisan prethodnim stavkom ovog članka, moraju se verificirati na prvoj slijedećoj sjednici Upravnog odbora.

Članak 5.

Ako odsutni članovi Upravnog odbor ne prihvate način odlučivanja iz čl. 4. dužni su svoje protivljenje donošenju odluke, dostaviti predsjedniku Upravnog odbora ili članovima upravnog odbora koji su inicirali donošenje odluke u pisanom obliku i to u rokovima iz stavka 2. ovog članka.

Ako se i po proteku roka od dvadesetčetiri (24) sata od časa otposlanja telefaks poruke iz stavka 1. ovog članka, odfsutni članovi ne očituju, smatrati će se glas nevažećim.

Ako za to postoje opravdani razlozi, predsjednik Upravnog odbora može produžiti rokove iz točke 2. članka 4.

Članak 6.

Odlučivanje putem konzultacija članova u pravilu će se provesti u hitnim slučajevima kada bi čekanje na sjednicu uzrokovalo nastupanje štete za Savez ili propuštanje kakve koristi, a u drugim slučajevima samo kada nije potrebno posebno raspravljati o prijedlogu odluke koja se ima donjeti.

Ako se ne provede odlučivanje putem konzultacija članova, predsjednik je dužan u razumnom roku sazvati redovnu sjednicu Upravnog odbora.

II. PRIPREMANJE SJEDNICE

Članak 7.

Sjednice Upravnog odbora održavaju se najmanje 4 puta godišnje, a prema potrebi i češće.

Članak 8.

Sjednice Upravnog odbora održavaju se u sjedištu Saveza. Sjednica Upravnog odbora može se održati i izvan sjedišta Saveza, ako to traži razlog sazivanja sjednice. U slučaju iz stavka 2. ovog članka, mjesto održavanja sjednice određuje predsjednik Upravnog odbora odnosno osobe koje sazivaju sjednicu Upravnog odbora.

III SAZIVANJE SJEDNICA

Članak 9.

Dnevni red sjednice Upravnog odbora predlaže presjednik Upravnog odbora odnosno osobe koje u skladu sa Statutom imaju pravo sazvati sjednicu.

Članak 10.

Članovi Upravnog odbora pozivaju se na sjednicu pismenim pozivom. U pozivu za sjednicu obvezno će se naznačiti mjesto u kojem će se sjednica održati kao i prijedlog dnevnog reda. Uz poziv na sjednicu dostavit će se svakom članu Upravnog odbora pismeni materijal koji je neophodan za odlučivanje o pojedinim točkama dnevnog reda, te zapisnik s prethodne sjednice Upravnog odbora, ako on nije članovima dostavljen ranije.

Članak 11.

Poziv za sjednicu i njegovi prilozi dostavljaju se članovima Upravnog odbora najkasnije osam (8) dana prije dana održavanja sjednice.

Iznimno, u osobito hitnim slučajevima, sjednica Upravnog odbora može se sazvati i u roku kraćem od osam (8) dana. U tom će se slućaju prijedlog dnevnog reda priopćiti članovima na samom početku sjednice, a pismeni materijali podjeliti neposredno prije početka sjednice. Predsjednik Upravnog odbora dužan je prije prelaska na prvu točku dnevnog reda, članovima Upravnog odbora iznjeti razloge za sazivanje sjednice po hitnom postupku.

IV. ODRŽAVANJE SJEDNICE

Članak 12.

Sjednicama predsjedava predsjednik Upravnog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti dopredsjednik. U slučaju da su i predsjednik i dopredsjednik Upravnog odbora spriječeni, a Upravni odbor se može valjano održati, radom sjednice rukovodi najstariji član Upravnog odbora.

Članak 13.

Predsjednik Upravnog odbora dužan je prije otvaranja sjednice utvrditi jesu li ispunjeni uvjeti za održavanje sjednice, odnosno da je sjednici nazočan natpolovičan broj svih članova Upravnog odbora.

Prisutnim se smatra i onaj član Upravnog odbora koji je svojom punomoći u pisanom obliku ovlastio drugu osobu da sudjeluje u radu odbora i da glasuje u njegovo ime.

Članak 14.

Dnevni red utvrđuje se na osnovi prethodno dostavljenog pismenog poziva. Član Upravnog odbora koji želi dopuniti dnevni red s novom točkom mora takav prijedlog dostaviti ostalim članovima Upravnog odbora, najkasnije u roku od jednog (1) dana prije dana održavanja sjednice.

Upravni odbor najprije odlučuje o prijedlozima za dopunu dnevnog reda, a tek onda o prijedlozima koji se nalaze u pozivu za sjednicu.

Članak. 15.

Predsjednik Upravnog odbora dužan je, prije nego što zaključi raspravu o pojedinom pitanju, ocijeniti da li su raspravljeni svi elementi značajni za donošenje pravilne i zakonite odluke. Ako Upravni odbor ocijeni da se na temelju iznesenih i raspravljenih činjenica ne može odlučiti, može zatražiti dopunsko obrazloženje ili podatke i odrediti da će se o takvoj točki dnevnog reda odlučivati na slijedećoj sjednici. U svom zaključku, Upravni će odbor zadužiti točno određenu osobu za davanje dopunskog obrazloženja, odnosno prikupljanje dodatnih podataka, te će joj odrediti i rok u kojem je to dužan učiniti.

Članak 16.

Upravni odbor donosi odluku javnim glasovanjem većinom, podizanjem ruke. U slučaju jednako podjeljenih glasova smatra se da je donesena odluka za koju je glasovao predsjedavajući. U Upravnom odboru dopušteno je i glasovanje telefonom, ako se nijedan od članova Upravnog odbora prisutnih na sjednici u konkretnom slučaju tome ne usprotivi, uz naknadnu pismenu potvrdu ili verifikaciju na prvoj slijedećoj sjednici.

Članak 17.

Član Upravnog odbora može se suzdržati od glasovanja samo u slučaju ako se odlučuje o nekom njegovom pojedinačnom pravu ili pravnom interesu. U svim ostalim slučajevima član Upravnog odbora mora se jasno i određeno izjasniti za ili protiv prijedloga odluke. Članovi Upravnog odbora koji su glasovali protiv usvojene odluke, imaju pravo tražiti da se u zapisnik unese njihovo izdvojeno mišljenje.

V. ZAPISNIK SA SJEDNICE

Članak 18.

Zapisnik mora sadržavati:

 • redni broj sjednice Upravnog odbora,

 • datum i mjesto održavanja sjednice,

 • imena i prezimena prisutnih i odsutnih članova Upravnog odbora,naznakom razloga odsutnosti

 • imena, prezimena i funkcije prisutnih osoba koje nisu članovi Upravnog odbora, te ime i prezime zapisničara, vrijeme početka i završetka sjednice,

 • utvrđeni dnevni red, iznesene prijedloge odluka po pojedinim točkama dnevnog reda o kojima se odlučivalo na sjednici, ako se ti prijedlozi razlikuju od odluka iz predloženog dnevnog reda,

 • donesene odluke i zaključke po svakoj točki dnevnog reda s rezultatima glasovanja,

 • imena i prezimena osoba koje su sudjelovale u raspravi, s bitnim sadržajem njihove rasprave.

Članak 19.

Zapisnik se izrađuje najkasnije u roku od deset (10) dana računajući od dana održavanje sjednice. Prijepis zapisnika sa sjednice, koji sadrži bitni sadržaj pojedinih rasprava te odluke i zaključke koje je donio Upravni odbor, u obliku izvoda iz zapisnika, u pravilu se dostavljaju članovima u roku od četrnaest (14) dana od dana održavanja sjednice.

Samo, izuzetno, iz razloga koji se na narednoj sjednici mogu opravdati, zapisnik se može dostaviti najkasnije uz materijale i poziv za slijedeću sjednicu Upravnog odbora.

Članak 20.

Zapisnik na čije zaključke i odluke nije bilo primjedbi, odnosno zapisnik u kojem su, suglasno prihvaćenim primjedbama, izvršene izmjene, smatra se usvojenim.

Usvojeni zapisnik vlastoručno potpisuju : zapisničar, 2 ovjerovitelja zapisnika (od toga je jedan Predsjednik UO HSKLA).

VI PRAVA I OBVEZE ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

Članak 21.

Član Upravnog odbora koji u obavljanju svoje profesionalne djelatnosti stupi u pravni odnos s Savezom, dužan je u ispunjenju svoje obveze iz tog odnosa postupati s povećanom pažnjom. Pri zasnivanju takvog pravnog odnosa, član ne smije koristiti svoje svojstvo člana Upravnog odbora radi stjecanja posebnih pogodnosti koje ne proizlaze iz tog svojstva.

Članak 22.

Ako je član Upravnog odbora spriječen da prisustvuje sjednici, dužan je o tome obavijestiti predsjednika i to najkasnije dva (2) dana prije dana održavanja sjednice.

VII PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Članak 23.

1. Predsjednik Upravnog odbora organizira i rukovodi radom Upravnog odbora, a napose:

 • - saziva sjednice i rukovodi sjednicama Upravnog odbora,

 • - utvrđuje postojanje kvoruma,

 • - utvrđuje prijedloge odluka i zaključaka, te stavlja na glasovanje,

 • - utvrđuje i objavljuje rezultate glasovanja o pojedinim prijedlozima koji su bili na dnevnom redu,

 • - potpisuje sve akte koje donosi Upravni odbor,

 • - brine se o tome da se u radu Upravnog odbora poštuju odredbe Zakona, Statuta Saveza i odluke glavne Skupštine Saveza.

2. Odredbe ovog poslovnika o predsjedniku Upravnog odbora odnose se i na osobu koja ga zamjenjuje za vrijeme njegove odsutnosti.

VIII JAVNOST RADA

Članak 24.

Upravni odbor radi u pravilu na sjednicama kojima prisustvuju samo članovi Upravnog odbora Saveza.

Na sjednici Upravnog odbora mogu se pozivati u svezi pojedinih točaka dnevnog reda određeni članovi komisija i odbora.

Upravni odbor može odlučiti kada na sjednicu treba pozvati širu javnost.

IX ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Svakom članu Upravnog dobora dostavlja se prijepis ovog poslovnika.

Članak 26.

Ovaj poslovnik stupa na snagu danom donošenja.

Zagreb,25.siječnja 2005.god.

Predsjednik UO HSKLA
Dr.sc.Zoran Zoričić dr.med.

 

 

 

After seeing Santiago Choppers’ custom Moto Guzzi V1100 a few months back,NIKE ROSHE TWO FLYKNIT we’NIKE AIR JORDAN SKY HIGH OGve been fiending for an equally impressive bike.Adidas Yeezy Boost 750 Today,MBT TARIKI MEN we’NIKE ZOOM WINFLO 3re in luck, with an excellent Moto Guzzi V75 by Venier Customs. Remade in Italy by Stefano Venier and his team, the 1989 V75 features a load of upgrades including a new tank, seat, rear fender and side panel. The Mistral exhaust system adds a powerful touch without compromising the silhouette of the bike’MBT KITABU GTX SHOESs iconic form. Source: HiConsumption .MBT KIFUNDO MENJamieson’s has been a family owned business for five generations and specializes in producing and spinning wool from the sheep on Scotland’s remote Shetland Islands. A special collaboration between Penfield and Jamiesons’s,NIKE AIR FOAMPOSITE ONE the two brands have worked on the Gillman Jacket and the Gillman Vest, both incorporating Jamieson’s Shetland wool in an exclusive limited edition. Both the yoke and hand-warmer pockets are constructed in Fair Isle patterned wool, contrasting the tough 60/40 Cotton Nylon outer. Additional insulation is provided by the premium 80/20 down while hardwearing copper snaps keep the front sealed against the elements.ADIDAS YEEZY 350 BOOST V2 Leather trimmed piped cuffs give a tough finish and protect from wear and tear. The jacket and vest are available for men and women now in the Penfield USA online store.NIKE AIR HUARACHE CHAUSSURES