O nama Ovisnost o alkoholu Godišnje skupštine Upravni odbor Aktivnosti Edukacije Osnivanje KLA Izdava?tvo
Alkoholo?ki glasnik Zaslu?ni alkoholozi prof. dr. HUDOLIN Adresar   Linkovi   Po?etna
               

2000-2005

2005-2008

2009-2012

2013-2016

Temeljem odredaba ?lanka 11 Zakona o udrugama (NN br. 88/2001) i ?lanka 17. i 31. Statuta Hrvatskog saveza klubova lije?enih alkoholi?ara , Upravni odbor Saveza je na svojoj sjednici odr?anoj 25.01.2005.g. donio je:

POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG ODBORA

I.OP?E ODREDBE


?lanak 1.

Poslovnikom o radu Upravnog odbora Saveza (u nastavku teksta Poslovnik) ure?uju se pitanja zna?ajna za rad Upravnog odbora, koja nisu ure?ena Zakonom o udrugama i Statutom Saveza. Odredbe ovog Poslovnika obvezuju ?lanove Upravnog odbora i sve ostale osobe koje na bilo koji na?in sudjeluju u radu tog organa.

?lanak 2.

Odredbe ovog Poslovnika moraju biti u skladu s odredbama Statuta Saveza. U slu?aju suprotnosti odredbi Poslovnika s odredbama Statuta Saveza, prednost u primjeni imaju odredbe Statuta.

?lanak 3.

Upravni odbor u pravilu radi i odlu?uje u sjednicama.Upravni odbor mo?e donositi odluke i bez odr?avanja sjednice, na temelju konzultacije ?lanova, ako nijedan od ?lanova Upravnog odbora ne zahtjeva odr?avanje sjednice, odnosno ne protivi se dono?enju odluke putem konzultacija.

?lanak 4.

Predsjednik Upravnog odbora ili ?lanovi Upravnog odbora koji su inicirali dono?enje odluke putem konzultacija ?lanova, dostavljaju odsutnim ?lanovima pismenim putem prijedlog odluke formuliran tako da se o njemu ?lanovi mogu izjasniti sa "ZA" ili "PROTIV". Uz prijedlog mora se dati i obrazlo?enje o razlozima takovog dono?enja odluke.

Ako odsutni ?lanovi Uparavnog odbora prihvate odlu?ivanje putem konzultacije, moraju najkasnije u roku od ?etiri (4) sata od primitka odnosno najkasnije u roku od dvadeseti?etiri (24) sata od ?asa otposlanja telefaksa iz prethodnog stavka ovog ?lanka,dostaviti telefaks ili telegrama u kojem ?e biti jasno i nedvojbeno izra?eno kako je odsutni ?lan glasovao.

Nakon ?to primi izjave svih ?lanova Upravnog odbora koji odlu?uje putem konzultacija, predsjednik ?e zapisni?ki utvrditi kako je koji ?lan glasovao i utvrditi da li je odluka donesena. Zapisnik ?e potpisati predsjenik i zapisni?ar, te ?e ga dostaviti ?lanovima redovnim putem.

Odluka donesena na na?in opisan prethodnim stavkom ovog ?lanka, moraju se verificirati na prvoj slijede?oj sjednici Upravnog odbora.

?lanak 5.

Ako odsutni ?lanovi Upravnog odbor ne prihvate na?in odlu?ivanja iz ?l. 4. du?ni su svoje protivljenje dono?enju odluke, dostaviti predsjedniku Upravnog odbora ili ?lanovima upravnog odbora koji su inicirali dono?enje odluke u pisanom obliku i to u rokovima iz stavka 2. ovog ?lanka.

Ako se i po proteku roka od dvadeset?etiri (24) sata od ?asa otposlanja telefaks poruke iz stavka 1. ovog ?lanka, odfsutni ?lanovi ne o?ituju, smatrati ?e se glas neva?e?im.

Ako za to postoje opravdani razlozi, predsjednik Upravnog odbora mo?e produ?iti rokove iz to?ke 2. ?lanka 4.

?lanak 6.

Odlu?ivanje putem konzultacija ?lanova u pravilu ?e se provesti u hitnim slu?ajevima kada bi ?ekanje na sjednicu uzrokovalo nastupanje ?tete za Savez ili propu?tanje kakve koristi, a u drugim slu?ajevima samo kada nije potrebno posebno raspravljati o prijedlogu odluke koja se ima donjeti.

Ako se ne provede odlu?ivanje putem konzultacija ?lanova, predsjednik je du?an u razumnom roku sazvati redovnu sjednicu Upravnog odbora.

II. PRIPREMANJE SJEDNICE

?lanak 7.

Sjednice Upravnog odbora odr?avaju se najmanje 4 puta godi?nje, a prema potrebi i ?e??e.

?lanak 8.

Sjednice Upravnog odbora odr?avaju se u sjedi?tu Saveza. Sjednica Upravnog odbora mo?e se odr?ati i izvan sjedi?ta Saveza, ako to tra?i razlog sazivanja sjednice. U slu?aju iz stavka 2. ovog ?lanka, mjesto odr?avanja sjednice odre?uje predsjednik Upravnog odbora odnosno osobe koje sazivaju sjednicu Upravnog odbora.

III SAZIVANJE SJEDNICA

?lanak 9.

Dnevni red sjednice Upravnog odbora predla?e presjednik Upravnog odbora odnosno osobe koje u skladu sa Statutom imaju pravo sazvati sjednicu.

?lanak 10.

?lanovi Upravnog odbora pozivaju se na sjednicu pismenim pozivom. U pozivu za sjednicu obvezno ?e se nazna?iti mjesto u kojem ?e se sjednica odr?ati kao i prijedlog dnevnog reda. Uz poziv na sjednicu dostavit ?e se svakom ?lanu Upravnog odbora pismeni materijal koji je neophodan za odlu?ivanje o pojedinim to?kama dnevnog reda, te zapisnik s prethodne sjednice Upravnog odbora, ako on nije ?lanovima dostavljen ranije.

?lanak 11.

Poziv za sjednicu i njegovi prilozi dostavljaju se ?lanovima Upravnog odbora najkasnije osam (8) dana prije dana odr?avanja sjednice.

Iznimno, u osobito hitnim slu?ajevima, sjednica Upravnog odbora mo?e se sazvati i u roku kra?em od osam (8) dana. U tom ?e se slu?aju prijedlog dnevnog reda priop?iti ?lanovima na samom po?etku sjednice, a pismeni materijali podjeliti neposredno prije po?etka sjednice. Predsjednik Upravnog odbora du?an je prije prelaska na prvu to?ku dnevnog reda, ?lanovima Upravnog odbora iznjeti razloge za sazivanje sjednice po hitnom postupku.

IV. ODR?AVANJE SJEDNICE

?lanak 12.

Sjednicama predsjedava predsjednik Upravnog odbora, a u slu?aju njegove sprije?enosti dopredsjednik. U slu?aju da su i predsjednik i dopredsjednik Upravnog odbora sprije?eni, a Upravni odbor se mo?e valjano odr?ati, radom sjednice rukovodi najstariji ?lan Upravnog odbora.

?lanak 13.

Predsjednik Upravnog odbora du?an je prije otvaranja sjednice utvrditi jesu li ispunjeni uvjeti za odr?avanje sjednice, odnosno da je sjednici nazo?an natpolovi?an broj svih ?lanova Upravnog odbora.

Prisutnim se smatra i onaj ?lan Upravnog odbora koji je svojom punomo?i u pisanom obliku ovlastio drugu osobu da sudjeluje u radu odbora i da glasuje u njegovo ime.

?lanak 14.

Dnevni red utvr?uje se na osnovi prethodno dostavljenog pismenog poziva. ?lan Upravnog odbora koji ?eli dopuniti dnevni red s novom to?kom mora takav prijedlog dostaviti ostalim ?lanovima Upravnog odbora, najkasnije u roku od jednog (1) dana prije dana odr?avanja sjednice.

Upravni odbor najprije odlu?uje o prijedlozima za dopunu dnevnog reda, a tek onda o prijedlozima koji se nalaze u pozivu za sjednicu.

?lanak. 15.

Predsjednik Upravnog odbora du?an je, prije nego ?to zaklju?i raspravu o pojedinom pitanju, ocijeniti da li su raspravljeni svi elementi zna?ajni za dono?enje pravilne i zakonite odluke. Ako Upravni odbor ocijeni da se na temelju iznesenih i raspravljenih ?injenica ne mo?e odlu?iti, mo?e zatra?iti dopunsko obrazlo?enje ili podatke i odrediti da ?e se o takvoj to?ki dnevnog reda odlu?ivati na slijede?oj sjednici. U svom zaklju?ku, Upravni ?e odbor zadu?iti to?no odre?enu osobu za davanje dopunskog obrazlo?enja, odnosno prikupljanje dodatnih podataka, te ?e joj odrediti i rok u kojem je to du?an u?initi.

?lanak 16.

Upravni odbor donosi odluku javnim glasovanjem ve?inom, podizanjem ruke. U slu?aju jednako podjeljenih glasova smatra se da je donesena odluka za koju je glasovao predsjedavaju?i. U Upravnom odboru dopu?teno je i glasovanje telefonom, ako se nijedan od ?lanova Upravnog odbora prisutnih na sjednici u konkretnom slu?aju tome ne usprotivi, uz naknadnu pismenu potvrdu ili verifikaciju na prvoj slijede?oj sjednici.

?lanak 17.

?lan Upravnog odbora mo?e se suzdr?ati od glasovanja samo u slu?aju ako se odlu?uje o nekom njegovom pojedina?nom pravu ili pravnom interesu. U svim ostalim slu?ajevima ?lan Upravnog odbora mora se jasno i odre?eno izjasniti za ili protiv prijedloga odluke. ?lanovi Upravnog odbora koji su glasovali protiv usvojene odluke, imaju pravo tra?iti da se u zapisnik unese njihovo izdvojeno mi?ljenje.

V. ZAPISNIK SA SJEDNICE

?lanak 18.

Zapisnik mora sadr?avati:

 • redni broj sjednice Upravnog odbora,

 • datum i mjesto odr?avanja sjednice,

 • imena i prezimena prisutnih i odsutnih ?lanova Upravnog odbora,naznakom razloga odsutnosti

 • imena, prezimena i funkcije prisutnih osoba koje nisu ?lanovi Upravnog odbora, te ime i prezime zapisni?ara, vrijeme po?etka i zavr?etka sjednice,

 • utvr?eni dnevni red, iznesene prijedloge odluka po pojedinim to?kama dnevnog reda o kojima se odlu?ivalo na sjednici, ako se ti prijedlozi razlikuju od odluka iz predlo?enog dnevnog reda,

 • donesene odluke i zaklju?ke po svakoj to?ki dnevnog reda s rezultatima glasovanja,

 • imena i prezimena osoba koje su sudjelovale u raspravi, s bitnim sadr?ajem njihove rasprave.

?lanak 19.

Zapisnik se izra?uje najkasnije u roku od deset (10) dana ra?unaju?i od dana odr?avanje sjednice. Prijepis zapisnika sa sjednice, koji sadr?i bitni sadr?aj pojedinih rasprava te odluke i zaklju?ke koje je donio Upravni odbor, u obliku izvoda iz zapisnika, u pravilu se dostavljaju ?lanovima u roku od ?etrnaest (14) dana od dana odr?avanja sjednice.

Samo, izuzetno, iz razloga koji se na narednoj sjednici mogu opravdati, zapisnik se mo?e dostaviti najkasnije uz materijale i poziv za slijede?u sjednicu Upravnog odbora.

?lanak 20.

Zapisnik na ?ije zaklju?ke i odluke nije bilo primjedbi, odnosno zapisnik u kojem su, suglasno prihva?enim primjedbama, izvr?ene izmjene, smatra se usvojenim.

Usvojeni zapisnik vlastoru?no potpisuju : zapisni?ar, 2 ovjerovitelja zapisnika (od toga je jedan Predsjednik UO HSKLA).

VI PRAVA I OBVEZE ?LANOVA UPRAVNOG ODBORA

?lanak 21.

?lan Upravnog odbora koji u obavljanju svoje profesionalne djelatnosti stupi u pravni odnos s Savezom, du?an je u ispunjenju svoje obveze iz tog odnosa postupati s pove?anom pa?njom. Pri zasnivanju takvog pravnog odnosa, ?lan ne smije koristiti svoje svojstvo ?lana Upravnog odbora radi stjecanja posebnih pogodnosti koje ne proizlaze iz tog svojstva.

?lanak 22.

Ako je ?lan Upravnog odbora sprije?en da prisustvuje sjednici, du?an je o tome obavijestiti predsjednika i to najkasnije dva (2) dana prije dana odr?avanja sjednice.

VII PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

?lanak 23.

1. Predsjednik Upravnog odbora organizira i rukovodi radom Upravnog odbora, a napose:

 • - saziva sjednice i rukovodi sjednicama Upravnog odbora,

 • - utvr?uje postojanje kvoruma,

 • - utvr?uje prijedloge odluka i zaklju?aka, te stavlja na glasovanje,

 • - utvr?uje i objavljuje rezultate glasovanja o pojedinim prijedlozima koji su bili na dnevnom redu,

 • - potpisuje sve akte koje donosi Upravni odbor,

 • - brine se o tome da se u radu Upravnog odbora po?tuju odredbe Zakona, Statuta Saveza i odluke glavne Skup?tine Saveza.

2. Odredbe ovog poslovnika o predsjedniku Upravnog odbora odnose se i na osobu koja ga zamjenjuje za vrijeme njegove odsutnosti.

VIII JAVNOST RADA

?lanak 24.

Upravni odbor radi u pravilu na sjednicama kojima prisustvuju samo ?lanovi Upravnog odbora Saveza.

Na sjednici Upravnog odbora mogu se pozivati u svezi pojedinih to?aka dnevnog reda odre?eni ?lanovi komisija i odbora.

Upravni odbor mo?e odlu?iti kada na sjednicu treba pozvati ?iru javnost.

IX ZAVR?NE ODREDBE

?lanak 25.

Svakom ?lanu Upravnog dobora dostavlja se prijepis ovog poslovnika.

?lanak 26.

Ovaj poslovnik stupa na snagu danom dono?enja.

Zagreb,25.sije?nja 2005.god.

Predsjednik UO HSKLA
Dr.sc.Zoran Zori?i? dr.med.

 

Made from the new Oyster Perpetual Rolex replica watches uk Deepsea Oystersteel with a D-blue surface. In 2014, the brand launched this surface to pay tribute to the Deepsea Challenge rolex replica. On this expedition, Rolex and the National Geographic Society worked together to replica watches actively support filmmaker and explorer James Cameron replica watches online.
Nakupte si originalne Futbalove Dresy na oficialnom online obchode Narodnej basketbalovej asociacie. Mame vsetky najlepsie futbalove dresy pre deti zo vsetkych top.has prazdnych dresov a viac za velkoobchodne ceny. Siroka skala atletickeho oblecenia pre Dresy na hokej, softball, basketbal, futbal a dalsie sporty.Projekt a prisposobit si vlastny basketbalovy tim dresy online.