Za dugogodišnje stručno i naučno djelovanje u oblasti medicine, alkohologije i zdravstva uopće dobila niz priznanja.

Životopis

Rođena 12.10.1937. godine u Vitini – Bosna i Hercegovina,

Završila Gimnaziju u Travniku ,

Medicinski Fakultet u Sarajevu 1963 godine.

Specijalizaciju neuropsihijatrije završila 1971 u Sarajevu.

Postdiplomski studij i subspecijalizaciju iz socijalne psihijatrije, u Beogradu.

Subspecijalizaciju iz psihoterapije – transakciona analiza, Zagreb.

Škola kibernetske psihoterapije – odjel psihijatrije, medicinski Univerzitet u Zagrebu.

Hipnoterapija – Graham Barnes Association

Stekla zvanje primarijusa.

Jedna od osnivača Specijalnog odjeljenja za liječenje alkoholičara u Sarajevu, zatim centra za alkoholizam u sklopu psihijatrijske bolnice Jagomir. Prihvatanjem komleksnog metoda u liječenju alkoholičara Prof dr. Vladimira Hudolina u Zagrebu 1977 godine formira se zavod za alkoholizam i druge toksikomanije u BiH.

Dala je značajan doprinos u postavljanju znanstvenog temelja za stručno – metodološki, naučno – istraživački i edukativni razvoj službe za pitanje ovisnosti.

Jedna od osnivača prvih Klubova liječenih alkoholičara BiH i dugogodišnji predsjednik Klubova liječenih alkoholičara BiH.

Bila je aktivni učesnik u organiziranju i realiziranju XVI kongresa Klubova liječenih alkoholičara u bivšoj Jugoslaviji.

Učestvovala u nizu nacionalnih, internacionalnih kongresa i skupova vezanih za alkoholizam, psihosocijalnu zaštitu, kao i programe za prevenciju i zaštitu mentalnog zdravlja.

Napisala 85 stručnih i naučnih radova objavljenih u raznim stručnim nacionalnim i internacionalnim časopisima.

Napisala nekoliko knjiga iz domena alkoholizma i socijalne psihijatrije:

Alkoholizam – život na dva kolosjeka;

Uticaj sociopsiholoških faktora na prevalenciju alkoholizma i mogućnost preventivnog djelovanja;

Razvoj službe za alkoholizam u BiH;

Nasilje u obitelji;

Priručnik nasilje i oporavak

„Osjećala sam strah čak i u snu“

Zajedno učestvovala sa grupom autora iz Republike Hrvatske u izradi knjige: „Iz forenzične psihijatrije broj 3“ u izdanju matice Hrvatske.