Zajednica Klubova liječenih alkoholičara sudjeluje u 2023. godini kao udruga-partmer
Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Dr.Andrija Štampar” u provedbi projekta „Prevencija na
kvadrat“.

Ministarstvo zdravstva je financiralo ovaj projekt sukladno Odluci o raspodjeli financijskih
sredstava za projekte zdravstvenih organizacija u suradnji s udrugama u Republici Hrvatskoj za
dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću
području prevencije ovisnosti o alkoholu, kockanju i novim tehnologijama za 2022. Godinu.
U projekt je uključeno 56 Klubova liječenih alkoholičara Zagreba. U izvještajnom razdoblju
provedeno je ukupno 112 radionica, odnosno po dvije tematske radionice u svakom uključenom klubu.
Radionice su provedene od strane stručnih djelatnika s iskustvom psihosocijalne podrške liječenim
alkoholičarima i članovima njihovih obitelji. Partner ZKLA , odnosno 56 KLA čini oko 630 članova
liječenih alkoholičara (neposredni su korisnici).
Članovi Kluba različite su naobrazbe, od NKV do VSS, različitih dobnih skupina – od 32 – 75 godina.
Po spolu oko 65% su muškarci i oko 35% žena su liječeni alkoholičari. Svi korisnici obuhvaćeni
projektom imaju prebivalište u Gradu Zagrebu. Većina potreba liječenih alkoholičara odnosi se na
problematiku proizašlu iz alkoholizma – narušeno zdravstveno stanje, narušeni socijalni statusi te
narušeni roditeljski, bračni i obiteljski odnosi.
U izvještajnom razdoblju realizirano je 112 interaktivnih tematskih radionica u ukupnom trajanju od 224 sunčana sata. Radionice su proveli stručni djelatnici za članove Klubova liječenih alkoholičara i
članove njihovih obitelji. Sadržaj stručnog izlaganja u velikom broju je potaknuo sudionike na
uključivanje u diskusije, postavljana su pitanja za pojašnjenja određenih stručnih elemenata.
Teme za interaktivne radionice stručni djelatnici su pripremali s namjerom poticanja članova KLA na
dublje otvaranje, prepoznavanje teškoća, razmjenu iskustava i usvajanja novih spoznaja.
Ovaj oblik podrške članovi klubova prihvatili su izuzetno dobro, otvorena su važna područja za daljnji
psihoterapijski rad u redovnim mjesečnim susretima koja nisu obuhvaćena prethodnim planovima
rada.
Kroz provedene interaktivne radionice prepoznate su nedostatne komunikacijske vještine od strane
samih članova klubova. Najočitija promjena je njihova spremnost na učenje i usvajanje
komunikacijskih vještina s ciljem kvalitetnijeg iznošenja vlastitih stavova i mišljenja u obitelji kao i
radnoj i socijalnoj sredini.
Po obavljenim radionicama (dvije od tri), stručni djelatnici su trebali dati pismeno zapažanje o
rezultatima provedbe, pozitivnim i eventualno negativnim momentima, o aktivnom sudjelovanju
članova KLA.

Tajnica ZKLA
Dušica Cesarec